česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Zápis do mateřské školy

Ve dnech 2. 5. – 5. 5. 2023 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis spočívá v odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny.

Podání žádosti je možné doručit těmito způsoby:

 1. do datové schránky školy (37avpes),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poslat na email: reditel@zsosecna.cz
 3. poštou, doporučeným dopisem
 4. osobní podání – je nutné si telefonicky dohodnout termín převzetí žádosti

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy, potvrzení pediatra, kopie rodného listu dítěte. Uvedené dokumenty si mohou rodiče stáhnout ze stránek naší školy www.zsosecna.cz.

Rodiče dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

Mgr. Tomáš Johanovský


V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 16. února 2023

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 15. února 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení pronájmu bytu č. 8 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 3. Schválení pronájmu bytu č. 5 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 165
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2023
 5. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 2/2023
 6. Schválení Memoranda se Statutárním městem Liberec o spolupráci při měření rychlosti - stažený bod z programu
 7. Schválení Smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik
 8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná“
 9. Projednání prodeje pozemku parc.č. 779 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 10. Projednání Obecně závazné vyhlášky města Osečná o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
 11. Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 254/11 v k.ú. Chrastná - stažený bod z programu
 12. Revokace usnesení č. 12/2023 ze dne 30. 1. 2023 - dodatečně zařazený bod do programu
 13. Projednání uzavření nové smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Lesy České republiky, s.p. - dodatečně zařazený bod do programu
 14. Projednání koupě části pozemku parc. č. 211/5 (trvalý travní porost) v k.ú. Osečná - dodatečně zařazený bod do programu
 15. Projednání uzavření Smlouvy podle § 1746 odst. 2 Zák. č. 89/2022 Sb., občanský zákon v platném znění o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - dodatečně zařazený bod do programu
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 15. února 2023

Nabídka - kominické služby

Dne 20. 2. 2023 v Osečné bude probíhat čištění a revize komínů na tuhá a plynná paliva. Cena za jeden komín číní 500,-Kč. V ceně je čištění, kontrola a zpráva pro pojištovnu na rok.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 605 599 977

Roman Šrámek, Hodolanská 600/53, Olomouc 77900, IČO: 0854099

Vyvěsil hauzer dne 12. února 2023

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 15. února 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení pronájmu bytu č. 8 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 3. Schválení pronájmu bytu č. 5 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 165
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2023
 5. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 2/2023
 6. Schválení Memoranda se Statutárním městem Liberec o spolupráci při měření rychlosti
 7. Schválení Smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik
 8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná“
 9. Projednání prodeje pozemku parc.č. 779 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 10. Projednání Obecně závazné vyhlášky města Osečná o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
 11. Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 254/11 v k.ú. Chrastná
 12. Různé
 13. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. února 2023

Daň z nemovitosti

V souvislosti s pozemkovými úpravami, změnami katastru, změnami hranic katastru, doměřením staveb a upřesněním hranic pozemků upozorňuje Finanční úřad Liberec občany na povinnost podat změny daňového přiznání daně z nemovitosti na zdaňovací období roku 2023.

V případě, že tak neučiní, neobdrží od Finančního úřadu složenku k úhradě daně z nemovitosti za rok 2023 a vystavují se tak hrozbě uvalení penále.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. února 2023

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp. 166

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 166 v 3. NP, byt č. 8 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze...

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte v písemné podobě nejpozději do 14. února 2023 do 14.00 hodin na Městském úřadě v Osečné / podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 6. února 2023

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost 2023

Program pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2023.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2023. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 13.3. do 24.3.2023. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 30.1.2023, usnesení č. 9/2023.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. února 2023

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí nové stavby „IE-12-4005722, kabelizace NN, 1. část - kabelového vedení NN, VN včetně umístění nových přípojkových a rozpojovacích skříní", vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 31. ledna 2023

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 30. ledna 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87“
 3. Aktualizace č. 2 Programu obnovy venkova města Osečná pro období 2014 – 2024“
 4. Schválení Pravidel pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Osečná a pro poskytování darů předsedům a členům komisí a výborů nebo zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 15/2022
 6. Projednání hospodaření města k 31.12.2022
 7. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 1/2023
 8. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 2/2023
 9. Schválení Programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu Města Osečná v roce 2023 a vyúčtování dotací za rok 2022
 10. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 1/2023
 11. Projednání uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 72/2022/PANO
 12. Projednání uzavření nové smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Lesy České republiky, s.p.
 13. Projednání předložené 2. zprávy o uplatňování územního plánu Osečná za období 04/2018 – 10/2022 a schválení určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování
 14. Žádost ZŠ a MŠ Osečná o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a o povolení čerpání fondu investic - dodatečně zařazený bod do programu
 15. Žádost o dotaci - Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace - dodatečně zařazený bod do programu
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. ledna 2023

Opis výsledku hlasování volby prezidenta ČR 2023 - 2. kolo

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. ledna 2023

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.