česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje pozemku par.č. 1617/3 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 24. července 2023

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje pozemku par.č. 17/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 24. července 2023

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemků par.č. 1491/3, 1618/3 a 1617/12 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 24. července 2023

Třídění odpadů

Vážení občané, děkujeme Vám, že třídíte odpady.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Za rok 2022 představuje tato úspora emise CO2 ekv. 57,639 tun a úsporu energie 1 490 038 MJ.

I nadále je možné využívat přistavěných nádob na třídění odpadů na stanovištích:

Osečná
Ulice Školní, parkoviště před „Růžičkovou stodolou"
Ulice Zahradní, prostor za základní školou
Lázně Kundratice
Ulice U Křížku, u č.p. 165 a č.p. 166
Ulice Lázeňská, plocha u hasičské zbrojnice
Ulice Dolní selská u č.p. 145
Druzcov
Parkoviště před obchodem u č.p. 114
Kotel
Na návsi za zastávkou ČSAD na pozemku p.p.č. 23/1

Zároveň je možné využít i pytlů na tříděný odpad, které je možné vyzvednout na Městském úřadě Osečná – podatelna.

Více informací naleznete na: odpadové hospodářství města Osečná.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. července 2023

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27240 v Osečné, v termínu: od 25.7.2023 do 27.7.2023, v rámci akce: „Vjezd na pozemek p.č. 356/3 a 356/5“, vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 21. července 2023

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 17. července 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výběrového řízení na akci „Výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné“
 3. Projednání účetní závěrky města k 30.6.2023
 4. Projednání hospodaření města k 30.6.2023
 5. Schválení Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 2/2014
 6. Projednání nabídky nepotřebného majetku ŽŠ a MŠ Osečná
 7. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Osečná o čerpání z fondu investic
 8. Projednání prodloužení/zřízení nového termínovaného vkla­du - stažený bod z programu
 9. Projednání návrhu č. Z18 na změnu územního plánu Osečná
 10. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 753/5 v k.ú. Osečná - stažený bod z programu
 11. Projednání prodeje pozemku parc.č. 17/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné - změna textu bodu v programu
 12. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 1491/3, 1617/12 a 1618/3 v k.ú. Osečná - změna textu bodu v programu
 13. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 1617/3 v k.ú. Lázně Kundratice - změna textu bodu v programu
 14. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 91/5 v k.ú. Lázně Kundratice - změna textu bodu v programu
 15. Projednání bezúplatného převodu pozemku parc.č. 845/2 v k.ú. Osečná - dodatečně zařazený bod do programu
 16. Projednání bezúplatného převodu pozemku parc.č. 683/7 v k.ú. Osečná - dodatečně zařazený bod do programu
 17. Různé
 18. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 17. července 2023

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 17. července 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výběrového řízení na akci „Výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné“
 3. Projednání účetní závěrky města k 30.6.2023
 4. Projednání hospodaření města k 30.6.2023
 5. Schválení Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 2/2014
 6. Projednání nabídky nepotřebného majetku ŽŠ a MŠ Osečná
 7. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Osečná o čerpání z fondu investic
 8. Projednání prodloužení/zřízení nového termínovaného vkla­du
 9. Projednání návrhu č. Z18 na změnu územního plánu Osečná
 10. Projednání koupě části pozemku parc.č. 753/5 v k.ú. Osečná
 11. Projednání koupě pozemku parc.č. 17/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 12. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1491/3, 1617/12 a 1618/3 v k.ú. Osečná
 13. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1617/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání koupě části pozemku parc.č. 91/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 15. Různé
 16. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 10. července 2023

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 21. června 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 7/2023
 3. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 5/2023
 4. Projednání Rozpočtového opatření Technických služeb Osečná č. 1/2023
 5. Schválení Dodatku č. 5 ke Směrnici č. 1/2009 k DPH
 6. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2022
 7. Projednání zapojení města do projektu „Systém měření rychlosti Liberec“
 8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 10. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 11. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15+16 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 12. Projednání koupě pozemků parc.č. 777 a 779 v k.ú. Kotel prostřednictvím elektronického aukčního systému s dorovnáním
 13. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1490/5 v k.ú. Lázně Kundratice a prodeje části pozemku parc.č.1490/1, parc.č.1490/7, parc.č.1681 a parc.č.1688 v k.ú. Lázně Kundratice. - změna textu bodu v programu
 14. Projednání vypovězení Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Lesy České republiky, s.p. - dodatečně zařazený bod do programu
 15. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2396/2023 - dodatečně zařazený bod do programu
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 21. června 2023

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/2784 a souvisejících komunikacích v rámci akce "Rekonstrukce silnice III/2784" v termínu: od 1.7.2023 do 15.8.2023 (v termínu od 15.7.2023 do 25.7.2023 úplná uzavírka), vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 15. června 2023

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 21. června 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 7/2023
 3. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 5/2023
 4. Projednání Rozpočtového opatření Technických služeb Osečná č. 1/2023
 5. Schválení Dodatku č. 5 ke Směrnici č. 1/2009 k DPH
 6. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2022
 7. Projednání zapojení města do projektu „Systém měření rychlosti Liberec“
 8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 10. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 11. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15+16 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 12. Projednání koupě pozemků parc.č. 777 a 779 v k.ú. Kotel prostřednictvím elektronického aukčního systému s dorovnáním
 13. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1490/11, 1490/7, 1490/5, 1688 a 1681 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 14. června 2023

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.