česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 31. října 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výběrového řízení na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87“
 3. Schválení výběrového řízení na zajištění technického dozoru investora na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p.87“
 4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Osečná – chodník podél ul. Liberecká (sil. II-592)“
 5. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“
 6. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná“
 7. Schválení členství města ve sdruženích
 8. Schválení Partnerské smlouvy s Mikroregionem Podralsko
 9. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 10/2022
 10. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 11/2022
 11. Projednání hospodaření města k 30.9.2022
 12. Projednání mezitímní účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací
 13. Schválení Příkazu k provedení a plánu inventur k 31.12.2022
 14. Schválení mimořádných odměn starostovi a místostarostce za rok 2022
 15. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 4/2022
 16. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022
 17. Projednání Žádosti o návrhu na přerušení provozu MŠ Osečná v době vánočních prázdnin
 18. Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory – cukrárna v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 19. Schválení kalkulace stočného na rok 2023
 20. Schválení Zakládací listiny společnosti Osečenská odpadová s.r.o.
 21. Různé
 22. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 24. října 2022

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 20. října 2022

ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 15. října 2022

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 19. října 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Zahájení a poděkování bývalým členům zastupitelstva
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Složení slibu členů zastupitelstva města
 4. Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva měs­ta
 5. Volba volební a návrhové komise
 6. Předložení volebního řádu volební komisí
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Zpráva volební komise o průběhu voleb
 10. Volba předsedů výborů a komisí
 11. Pověření starosty zastupováním Města Osečná na valných hromadách a jednáních akciových společností
 12. Schválení pověření zastupitele k provádění občanských obřadů
 13. Odměňování zastupitelů
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. října 2022

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. října 2022

Oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení novostavby – „Kabelizace a obnova veřejného osvětlení, obec Křižany", vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. září 2022

VLS ČR - zveřejnění VVŘ na prodej nemovitostí

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 27. září 2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Osečná 2022

Vyvěsil hauzer dne 24. září 2022

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočky Liberec (dále jen „pobočka“) ze dne 4.4.2022 pod č.j. SPU 061769/2022/Ska byl podle ust. § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotel a v části katastrálního území Zábrdí u Osečné, zpracovaný jménem firmy GROMA PLAN s.r.o., sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, Mgr. Barborou Salátovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.5.2022. V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec rozhodl podle ust. § 11 odst. 8 zákona o

 1. výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v k.ú. Kotel a v části k.ú. Zábrdí u Osečné, tak jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.
 2. zřízení věcného břemene, tak, jak je uvedeno v příloze 2c k LV č. 430 a 436 tohoto rozhodnutí,
 3. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona takto tak, jak je uvedeno v příloze 3 k LV č. 14, 266, 389, 406 a 409 tohoto rozhodnutí.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. září 2022

Milostivé léto II

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Vícero v letáku Ministerstva spravedlnosti ČR…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 22. září 2022

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.