česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozor na ptačí chřipku!

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření

 • přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
 • trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
 • pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
 • zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření

 • zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
 • oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
 • umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
 • důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • použití bezpečného krmiva a steliva
 • použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS: www.svscr.cz

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. prosince 2021

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. prosince 2021

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp. 165

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 165 v 1. NP, byt č. 2 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte v písemné podobě nejpozději do 16. prosince 2021 do 11.00 hodin na Městském úřadě v Osečné / podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. prosince 2021

Technické služby Osečná - kalkulace stočného pro rok 2022

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 30. listopadu 2021

Město Osečná - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 30. listopadu 2021

Návrh rozpočtu města Osečná na rok 2022

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 30. listopadu 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2023 - 2024

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 30. listopadu 2021

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. listopadu 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu místní komunikace č. 13c a části 5c, Osečná“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Střecha kostela sv. Víta v Osečné – opakované zadání“
 4. Schválení prodeje vozidla Chevrolet Niva
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 12/2021
 6. Schválení žádosti SK Osečná o rozšíření účelu dotace na rekonstrukci kabin
 7. Schválení žádosti Centra LIRA o finanční příspěvek na ranou péči v roce 2022
 8. Schválení žádosti Czech SAR Teamu o finanční příspěvek na činnost v roce 2022
 9. Projednání rozpočtu města Osečná na rok 2022 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024
 10. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 11. Schválení kalkulace stočného na rok 2022
 12. Schválení mimořádné odměny starostovi a místostarostce za rok 2021
 13. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021
 14. Schválení Příkazní smlouvy s firmou Lauterkranc & Partners s.r.o.
 15. Schválení pronájmu bytu č. 13 v panelovém domě U Křížku 165, Lázně Kundratice, Osečná
 16. Schválení žádosti o stanovisko ve věci otevření nové pobočky Základní umělecké školy Folklorika Liberecko, s.r.o.
 17. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a Městem Osečná č. OLP/3305/2021
 18. Schválení Obecně závazné vyhlášky města č. 4/2021
 19. Projednání směny části pozemku parc.č. 773/1 v k.ú. Osečná za část pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Osečná
 20. Schválení výběru zpracovatele lesního hospodářského plánu na období od 1.1.2023 do 31.12.2032
 21. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích st.p.č. 49/3, p.p.č. 54/1, 56/2, 68/10, 68/25, 68/29, 69/1, 90, 1278/16, 1490/1, 1491/2, 1496,1499, 1502/3, 1502/4 a 1502/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 22. Projednání bezúplatného převodu/darovací smlouvy/ na části pozemku p.č. 823/1 v k.ú. Osečná
 23. Projednání souhlasu se změnou stavby na pozemku parc.č. 301/135 v k.ú. Druzcov
 24. Různé
 25. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. listopadu 2021

Pozor na africký mor prasat!

Co je africký mor prasat?

Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření

 • nelegální dovoz produktů z prasat ze zemí s výskytem AMP
 • šíření infekce při kontaktu s uhynulým divokým prasetem
 • krmení divokých prasat
 • odhazování potravin v přírodě
 • dovoz trofejí ze zemí s výskytem AMP

Metody boje s AMP

 • omezit dovoz potravin a trofejí ze zemí s výskytem AMP
 • zbytky potravin odhazovat výhradně do odpadkových košů a popelnic
 • vyhnout se oblastem s výskytem AMP
 • případný nález uhynulého divočáka ohlásit myslivci, obci nebo KVS

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 18. listopadu 2021

Honební společenstvo Osečná - výzva

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 16. listopadu 2021

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.