česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení - počet členů zastupitelstva na volební období 2022 – 2026

Podle ust. § 68 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o obcích“) se tímto oznamuje:

Usnesením zastupitelstva města Osečná č. 73/2022 ze dne 18. 5. 2022 bylo v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3) zákona o obcích stanoveno, že počet členů zastupitelstva města Osečná, který má být zvolen pro volební období 2022 – 2026 činí 11 členů.

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil hauzer dne 20. května 2022

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 18. května 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2022
 3. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2022
 4. Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 5. Schválení Dodatku č. 3 ke Směrnici č. 1/2009 k DPH
 6. Schválení Závěrečného účtu Města Osečná za rok 2021
 7. Projednání roční účetní závěrky Města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2021
 8. Projednání hospodaření města k 30.4.2022
 9. Projednání žádosti SK Osečná o dotaci na provoz
 10. Projednání žádosti Linky bezpeční o dotaci
 11. Projednání žádosti Hospice sv. Zdislavy o dotaci
 12. Projednání žádosti SH ČMS – SDH Osečná o poskytnutí finančního příspěvku na oslavu 140 let SDH
 13. Projednání dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2022
 14. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava povrchu multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Osečná“
 15. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o poskytování sociální služby v rámci projektu „Víceúčelové sociální centrum Osečná“
 16. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/1015/2022
 17. Schválení žádosti o projednání návrhu na přerušení provozu MŠ Osečná v době letních prázdnin
 18. Projednání žádosti o umístění lavic na obecní chodník - stažený bod z programu
 19. Projednání počtu zastupitelů na volební období 2022 – 2026
 20. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v panelovém domě U Křížku 166 v Lázních Kundraticích
 21. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v panelovém domě U Křížku 166 v Lázních Kundraticích
 22. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v panelovém domě U Křížku 165 v Lázních Kundraticích
 23. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 57, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 45, včetně zázemí na st.p.č. 57 a pozemku parc.č. 152/1, vše v k.ú. Chrastná
 24. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 107/2 a 269/6 v k.ú. Chrastná
 25. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 68/6, 68/7 a 68/9 v k.ú. Lázně Kundratice
 26. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 415/1 v k.ú. Druzcov
 27. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku pac.č. 49/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 28. Projednání žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 36/1 a 47 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 29. rojednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 855 v k.ú. Druzcov - stažený bod z programu
 30. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 678 a 828/2 v k.ú. Druzcov
 31. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2066/2022 - dodatečně zařazený bod do programu
 32. Projednání nevyhovujícího stavu střešní krytiny na objektu budovy MŠ v ul. Českolipská č. p. 72 - dodatečně zařazený bod do programu
 33. Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/753/2022 - dodatečně zařazený bod do programu
 34. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava povrchu místní komunikace č. 5c a 12c , Osečná“ - dodatečně zařazený bod do programu
 35. Různé
 36. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. května 2022

Zápis ukrajinských dětí do MŠ pro školní rok 2022-23

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. května 2022

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 18. května 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2022
 3. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2022
 4. Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 5. Schválení Dodatku č. 3 ke Směrnici č. 1/2009 k DPH
 6. Schválení Závěrečného účtu Města Osečná za rok 2021
 7. Projednání roční účetní závěrky Města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2021
 8. Projednání hospodaření města k 30.4.2022
 9. Projednání žádosti SK Osečná o dotaci na provoz
 10. Projednání žádosti Linky bezpeční o dotaci
 11. Projednání žádosti Hospice sv. Zdislavy o dotaci
 12. Projednání žádosti SH ČMS – SDH Osečná o poskytnutí finančního příspěvku na oslavu 140 let SDH
 13. Projednání dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2022
 14. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava povrchu multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Osečná“
 15. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o poskytování sociální služby v rámci projektu „Víceúčelové sociální centrum Osečná“
 16. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/1015/2022
 17. Schválení žádosti o projednání návrhu na přerušení provozu MŠ Osečná v době letních prázdnin
 18. Projednání žádosti o umístění lavic na obecní chodník
 19. Projednání počtu zastupitelů na volební období 2022 – 2026
 20. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v panelovém domě U Křížku 166 v Lázních Kundraticích
 21. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v panelovém domě U Křížku 166 v Lázních Kundraticích
 22. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v panelovém domě U Křížku 165 v Lázních Kundraticích
 23. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 57, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 45, včetně zázemí na st.p.č. 57 a pozemku parc.č. 152/1, vše v k.ú. Chrastná
 24. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 107/2 a 269/6 v k.ú. Chrastná
 25. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 68/6, 68/7 a 68/9 v k.ú. Lázně Kundratice
 26. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 415/1 v k.ú. Druzcov
 27. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku pac.č. 49/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 28. Projednání žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 36/1 a 47 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 29. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 855 v k.ú. Druzcov
 30. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 678 a 828/2 v k.ú. Druzcov
 31. Různé
 32. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. května 2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 10. května 2022

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27240 v k.ú. Druzcov v rámci akce "Napojení vodovodu pro p.p.č. 356/3 a 356/5, k.ú. Druzcov" v rozsahu podle přílohy a v termínu: od 2.6.2022 do 9.6.2022.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 6. května 2022

Nabídka

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v neděli 8. 5. 2022.

 • cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
 • cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
 • cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, Malá Morávka 287, 793 36, IČO: 04346971 (identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308).

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. května 2022

Mikroregion Podralsko - návrh závěrečného účtu za rok 2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 5. května 2022

Mikroregion Podralsko - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 5. května 2022

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.