česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

OdpadyOdpady pro občany


Svoz komunálního odpadu
Osečná, Lázně Kundratice, Druzcov, Kotel, Chrastná, Zábrdí, Vlachové každý čtvrtek,
14-denní svozy každý sudý čtvrtek,
měsíční svozy poslední čtvrtek v měsíci
ikona pdf Svozová trasa komunálního odpadu
Svoz separovaného odpadu
Papír každý lichý čtvrtek ikona pdf Stanoviště kontejnerů města Osečná 1 - 7 pro separovaný odpad
Plasty každý čtvrtek
Ostatní komodity (sklo, textil, nápojové kartóny, použité rostliné oleje, drobné kovy, ostatní kovy, ...) ostatní komodity se vyvážejí na základě objednání.
Svoz objemného odpadu
Nejméně dvakrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených (na automobilu). Vyhlášení informace o termínu a přesném místě svozu se provádí na úřední desce MěÚ Osečná, na webových stránkách města a v místním rozhlase.
Svoz nebezpečného odpadu
Nejméně jedenkrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo velkoobjemového kontejneru k tomuto účelu určeného. Vyhlášení informace o termínu a přesném místě svozu se provádí na úřední desce MěÚ Osečná, na webových stránkách města a v místním rozhlase.
Pneumatiky

Vzhledem k tomu, že se občas při úklidu chtějí občané zbavit pneumatik, existují pro tyto účely tzv. místa zpětného odběru. Na místech zpětného odběru pneumatik s ukončenou životností může konečný občan bezplatně odevzdat odpadní pneumatiky bez ohledu na výrobní značku či na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nové pneumatiky a bez nároku na úplatu za tento odběr. Seznam míst pro zpětný odběr pneumatik naleznete na stránkách provozovatele společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o., https://www.glogistics.cz/

Pro naše město je nejbližším místem zpětného odběru pneumatik obec s pověřeným obecním úřadem, tj. město Český Dub. Veřejné místo zpětného odpadních pneumatik od konečných uživatelů je zde zřízeno ve sběrném dvoře, v areálu technických služeb města Český Dub, v ul. Řídícího učitele Škody 76. Provozní doba sběrného dvora je: středa od 14.00 do 18.00 hodin a sobota od 8.00 do 12.00 hodin. V období listopad až březen je provozní doba ve středu od 13.00 do 17.00 hodin. Kapacita vymezená pro veřejné místo zpětného odběru je zde omezená: 20 m², tj. max. 200 ks pneumatik. Obsluha sběrného dvora může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/y s ukončenou životností v následujících případech:Leták - Bezplatný zpětný odběr pneumatik

 • z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatik ohrožující zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje případný odpad,
 • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
 • pokud předávané množství přesahuje okamžitou kapacitu vymezenou pro veřejné místo zpětného odběru na sběrném dvoře.

Buďte zodpovědní, noste odpadní automobilové pneumatiky na místa zpětného odběru. Do lesa, do řeky, na louku ani do příkopu odpadní pneumatiky nepatří!!!


Poplatek za odpad

Poplatek za odpad ve městě Osečná činí 780,–Kč za osobu na rok.

Poplatek za odpad lze zaplatit jednorázově:

 • nejdéle však do 15. 2. příslušného kalendářního roku

Poplatek za odpad lze zaplatit i ve dvou splátkách:

 • I. splátka do 15. 2. příslušného kalendářního roku minimálně ve výši jedné poloviny poplatku
 • II. splátka do 15. 8. příslušného kalendářního roku rovněž ve výši jedné poloviny poplatku

PLATBA:

 • Číslo účtu: 3522461 / 0100
 • VS: 1345 + číslo popisné/ číslo evidenční (např. 1345105)
 • Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce (např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Nakládání s odpady na území města Osečná pro fyzické osoby upravuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021.

Místní poplatky za odpady v Osečné pro fyzické osoby upravuje obecně závazná vyhláška č. 4/2021.


Výsledky odpadového hospodářství města Osečná

Dokument Velikost Vyvěšeno
ikona pdf Výsledky odpadového hospodářství města Osečná za rok 2023 182 KiB 2023-03-06
ikona pdf Výsledky odpadového hospodářství města Osečná za rok 2022 213 KiB 2023-03-07
ikona pdf Výsledky odpadového hospodářství města Osečná za rok 2021 1,7 MB 2022-06-22

Třídění odpadů - osvědčení o úspoře emisí

Dokument Velikost Vyvěšeno
ikona pdf REMA Systém a.s. - Environmentální vyúčtování za rok 2023 1 MB 2024-02-29
ikona pdf EKO-KOM a.s. - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022 266 KiB 2023-07-23
ikona pdf EKO-KOM a.s. - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021 1,4 MB 2022-07-23


Odpady pro podnikatele


Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pozor, nestačí jen platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě!

Původce je povinen odpady třídit podle druhů a kategorií (odpady nebezpečné a odpady ostatní), shromažďovat je odděleně zajistit jejich přednostní využití a zabezpečit je před odcizením nebo únikem.

Každý podnikatel by měl mít zajištěnu likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou (svozovou společností). Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír, kovy, biologický odpad atd.) a nebezpečných složek odpadu.

Podnikatel je povinen pro případnou kontrolu vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcí vyhláškou (č. 383/2001 Sb.), přičemž odpady je nutné zařazovat dle tzv. Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.), evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.


Likvidace komunálního odpadu

Lze využít jednu z následujících variant:

 • pronajmout popelnici na komunální odpad pro provozovnu (popelnici na IČ),
 • odpad předávat ve vlastních pytlích či nádobách oprávněné osobě (také na IČ).

Nesmí být využívány popelnice na směsný komunální odpad fyzických osob, veřejné odpadkové koše a odpad nesmí být odkládán na veřejná prostranství apod.!


Využitelné složky komunálního odpadu

 • Papír, plast, sklo, kovy a biologický odpad je nutné třídit a předávat na IČ oprávněné osobě.

Pro tento odpad nelze používat barevné kontejnery na stanovištích města ani barevné pytle, neboť ty jsou určeny pouze pro fyzické osoby!

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.