česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

OdpadyOdpady pro občany


Svoz komunálního odpadu
Osečná, Lázně Kundratice, Kotel, Chrastná, Zábrdí, Vlachové každý čtvrtek,
14-denní svozy každý sudý čtvrtek,
měsíční svozy poslední čtvrtek v měsíci
ikona pdf Svozová trasa komunálního odpadu
Druzcov každou středu,
14-denní svozy každou sudou středu,
měsíční svozy poslední středu v měsíci
ikona pdf Svozová trasa komunálního odpadu
Svoz separovaného odpadu
Papír každý lichý čtvrtek ikona pdf Stanoviště kontejnerů města Osečná 1 - 7 pro separovaný odpad
Plasty každý čtvrtek ikona pdf Stanoviště kontejnerů města Osečná 1 - 7 pro separovaný odpad
Ostatní komodity (sklo, textil, nápojové kartóny, použité rostliné oleje, drobné kovy, ostatní kovy, ...) ostatní komodity se vyvážejí na základě objednání. ikona pdf Stanoviště kontejnerů města Osečná 1 - 7 pro separovaný odpad
Svoz objemného odpadu
Nejméně dvakrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených (na automobilu). Vyhlášení informace o termínu a přesném místě svozu se provádí na úřední desce MěÚ Osečná, na webových stránkách města a v místním rozhlase.
Svoz nebezpečného odpadu
Nejméně jedenkrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo velkoobjemového kontejneru k tomuto účelu určeného. Vyhlášení informace o termínu a přesném místě svozu se provádí na úřední desce MěÚ Osečná, na webových stránkách města a v místním rozhlase.

Nakládání s odpady na území města Osečná pro fyzické osoby upravuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021.

Místní poplatky za odpady v Osečné pro fyzické osoby upravuje obecně závazná vyhláška č. 4/2021.Odpady pro podnikatele


Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pozor, nestačí jen platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě!

Původce je povinen odpady třídit podle druhů a kategorií (odpady nebezpečné a odpady ostatní), shromažďovat je odděleně zajistit jejich přednostní využití a zabezpečit je před odcizením nebo únikem.

Každý podnikatel by měl mít zajištěnu likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou (svozovou společností). Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír, kovy, biologický odpad atd.) a nebezpečných složek odpadu.

Podnikatel je povinen pro případnou kontrolu vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcí vyhláškou (č. 383/2001 Sb.), přičemž odpady je nutné zařazovat dle tzv. Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.), evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.


Likvidace komunálního odpadu

Lze využít jednu z následujících variant:

  • pronajmout popelnici na komunální odpad pro provozovnu (popelnici na IČ),
  • odpad předávat ve vlastních pytlích či nádobách oprávněné osobě (také na IČ).

Nesmí být využívány popelnice na směsný komunální odpad fyzických osob, veřejné odpadkové koše a odpad nesmí být odkládán na veřejná prostranství apod.!


Využitelné složky komunálního odpadu

  • Papír, plast, sklo, kovy a biologický odpad je nutné třídit a předávat na IČ oprávněné osobě.

Pro tento odpad nelze používat barevné kontejnery na stanovištích města ani barevné pytle, neboť ty jsou určeny pouze pro fyzické osoby!

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.