česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Povinné informace


Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pravidla města Osečná pro zajištění přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Oficiální název
Město Osečná
2. Důvod a způsob založení
Město Osečná jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura
Organizační schéma města Osečná

Orgány města Osečná:
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města, rozhoduje v samostatné působnosti města, má zřízeny své komise a finanční a kontrolní výbor.
Starosta zastupuje město navenek, je volen zastupitelstvem města a je v čele městského úřadu.
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do Městského úřadu. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, vykonává přenesenou působnost svěřenou mu zvláštními zákony, rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona. Městský úřad nemá samostatné odbory, plněním přenesené působnosti jsou pověřeni samostatní odborní referenti.
Stavební úřad pro město Osečná a obce Janův Důl, Křižany a Zdislava.
Matriční úřad pro město Osečná a obec Janův Důl.

Příspěvkové organizace zřizované městem Osečná:
Základní škola a Mateřská škola, Osečná
příspěvková organizace
Sídlo: Školní 63, 463 52 Osečná
IČ: 70983810
Telefon: 485 179 224
Den zápisu: 1.1.2003
Technické služby Osečná
příspěvková organizace
Sídlo: Svatovítské náměstí 103, 463 52 Osečná
IČ: 71294228
Telefon: 737 627 486
Den zápisu: 1.5.2015
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
Osečná
463 52
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
Osečná
4.3 Úřední hodiny
Pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Luboš Pytloun - neuvolněný místostarosta
Úterý 13:00 – 16:00
Středa 13:00 – 17:00
4.4 Telefonní čísla
Starosta: +420 485 179 628
Místostarosta: +420 485 164 812
Stavební úřad: +420 485 164 814
Bytový fond: +420 485 164 813
Matrika, účtárna: +420 485 164 811
Pokladny, poplatky: +420 485 179 208
Ekonomický úsek: +420 485 179 071
Knihovna: +420 739 354 663
Infocentrum: +420 485 179 150
4.5 Čísla faxu
Město nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky
www.osecna.cz
4.7 Adresa e-podatelny
podatelna@osecna.cz
4.8 Další elektronické adresy
Datová schránka: r2rbb9r
5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka Liberec, a.s.
číslo účtu: 3522461/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.
6. 
00263061
7. DIČ
CZ00263061 - Město je plátcem DPH od 1.12.2009
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán města
Povodňový plán města
Program obnovy venkova města
Plán rozvoje sportu města
8.2 Rozpočet a účetní výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem a doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě města v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
12. Formuláře
Osobní vyzvednutí na Městském úřadu Osečná
13. Návody na řešení životních situací
Životní situace
Služby veřejné správy
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů...
14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy města
Právní předpisy města a jejich evidence jsou taktéž k nahlédnutí na městském úřadě.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16. Licenční smlouvy
16.1 Licenční smlouvy
Dosud nebyly poskytnuty.
16.2 Výhradní licence
Dosud nebyly poskytnuty.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2022 [142 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2021 [306 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2020 [152 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2019 [156 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2018 [128 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2017 [159 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2016 [156 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2015 [400 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2014 [400 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2013 [460 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2012 [480 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2011 [23 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2010 [16 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2009 [71 KiB]
ikona pdf Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2008 [71 KiB]

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.