česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Významné projekty města z EUStřecha kostela sv. Víta v Osečné


Základní informace o projektu

Povinná publicita

 • Název projektu: Střecha kostela sv. Víta v Osečné
 • Registrační číslo projektu: 20/005/19210/451/019/002192
 • Program: Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Aron house, s.r.o.
 • TDI a AD: Ing. Jiří Novotný
 • BOZP: Jiří Bouma
 • Období realizace projektu: 10. 12. 2021 – 30. 12. 2022

Na konci roku 2022 byla dokončena celková opravu střechy lodě kostela sv. Víta v Osečné. Dne 13. dubna 2023 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

V rámci projektu byla na kostele sv. Víta v Osečné provedena výměna skládané krytiny na hlavní lodi a presbytářem, výměnu plechové krytiny nad zákristií a to včetně veškerých nutných klempířských prvků, dešťových okapů a svodů. Při výměně krytiny byla provedena výměna dřevěných uhnilých trámů, krokví a to zejména v prostoru úžlabí střechy. Byl proveden rovněž nový hromosvod střechy včetně nových svislých svodů dle platných norem ČSN. Na závěr bylo provedeno celkové vyklizení a vyčištění podstřešního prostoru od zbytků prapůvodní krytiny. Tímto projektem došlo k zhodnocení této nemovité kulturní památky.

Objekt kostela sv. Víta v Osečné je nemovitou kulturní památkou v majetku města Osečná. Kostel sv. Víta je dominantou města a je pro naše občany velmi důležitý. Kostel slouží svému účelu, konají se zde bohoslužby, církevní obřady, pohřby a kulturní akce města Osečná a občanského sdružení CHORUS. Chceme, aby i nadále byl obrazem našeho městečka.


Projekt „Střecha kostela sv. Víta v Osečné“, registrační číslo 20/005/19210/451/019/002192 je spolufinancován Evropskou unií.

19.2.1 – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Povinná publicitaVestavba výukové kuchyně ZŠ Osečná


Základní informace o projektu

Povinná publicita

 • Název projektu: Vestavba výukové kuchyně ZŠ Osečná
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002896
 • Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
 • TDI: Ing. Radomír Hladký

Město Osečná v roce 2020 úspěšně zrealizovalo projekt „Vestavba výukové kuchyně ZŠ Osečná". V rámci tohoto projektu byla v nevyužitém půdním prostoru hlavní budovy školy vybudována výuková kuchyňka pro žáky ZŠ. Ta bude využívána pro předmět odborné výuky v rámci vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) – Člověk a svět práce. Žáci budou při výuce rozděleni do tří pracovních skupin, proto jsou zde vybudovány tři pracoviště s vybavením. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena kuchyňskou linkou včetně spotřebičů a dalšími pomůckami k přípravě jídla. Volný prostor výukové kuchyně je doplněn o jídelní stoly a židle.

Vzhledem ke snaze začlenění i osob tělesně postižených do výuky, byl v rámci projektu zakoupen schodolez a v přízemí školy bylo vybudováno bezbariérové WC. Součástí projektu byla i oprava oplocení areálu a dovybavení areálu čtyřmi pevnými lavičkami.

Cílem projektu je zkvlaitnění vlastní výuky na Základní škole Osečná.


Projekt „Vestavba výukové kuchyně ZŠ Osečná“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0­.0/16_063/0002896 je spolufinancován Evropskou unií.

Povinná publicitaOsečná - Kanalizace a ČOV, 1. etapa


Základní informace o projektu

Povinná publicita

 • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
 • Příjemce dotace: Město Osečná
 • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
 • TDI: REALSTAV MB spol. s r.o.

Období realizace projektu

 • 13.04.2014 – 31.12.2015

Cílem projektu bylo vybudování splaškové kanalizace o délce 4,605 km a stavby nové čističky odpadních vod Osečná. Realizací tohoto projektu je možno odstranit znečištění 15,37 t/rok CHSKCr, 25,06 t/rok NL, 0,36 t/rok PCelk., 3,62 t/rok NCelk. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro připojení 1300 EO na vyhovující ČOV.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Povinná publicitaSeparace bioodpadů ve městě Osečná


Základní informace o projektu

Město Osečná úspěšně dokončilo projekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“. Realizací tohoto projektu došlo k vybudování systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území města Osečná o celkové projektové kapacitě 112 t/rok a jeho následném využití za účelem snížení podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu v směsným komunálním odpadu. K naplnění cíle bylo pořízeno 180 ks kompostérů o objemu 1000 litrů pro domácí a komunitní kompostování a pro sběr bioodpadů přívěs za traktor s dvěma kontejnery (5 m³ a 12 m³).


Přidělování kompostérů


Technická specifikace přidělovaného kompostérů

Kompostér Kompostér 8903 (JRK 1050 PREMIUM) je vyroben z recyklovaného (zároveň recyklovatelného) plastu, odolného UV záření a poškození. Nádoba kónického tvaru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismům, červů a žížal). Je tvarován jako pravidelný šestistěn s možností výběru kompostu ze všech stran. Je opatřen dvoudílným víkem s pojistkou proti samovolnému otevření větrem a možností plnění z vrchu. Součástí je i vybavení větracími otvory, opatřenými systémem zabraňujícím jejich ucpávání. Jednoduchá montáž bez nářadí.

Kompostér 8903 (JRK 1050 PREMIUM)
Materiál Polyethylen HDPE (recyklovaný a recyklovatelný)
Objem 1050 l
Výška 107 cm
Průměr podstavy 136 cm
Hmotnost 28 kg
Tloušťka stěny 8 mm
Víko ANO, pojistka proti samovolnému otevření větrem
Větrací otvory po celém obvodu
Tvar nádoby kónický šestistěn
Barva zelená

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni a lze v nich zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky hospodaření s odpady.


Návod a informace ke kompostéru:


Dokumenty ke stažení

Dokument Velikost
ikona pdf Smlouva o výpůjčce a následném darování 525 KiB
ikona pdf Návod k použití kompostérů JRK PREMIUM 344 KiB
ikona pdf Návod na montáž kompostérů JRK PREMIUM 1,7 MB

Projekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, realizovaný v letech 2015 – 2016, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Povinná publicitaSpolečně proti živlům


Základní informace o projektu

 • Název projektu: Společně proti živlům
 • Číslo projektu: 100087008
 • Číslo zákazníka: 3617135

Partneři projektu

 • Vedoucí partner: Město Cvikov
 • Partner projektu PP1: Město Jablonné v Podještědí
 • Partner projektu PP2: Město Osečná
 • Partner projektu PP3: Gemeindeverwaltung Jonsdorf

Dotace na realizaci projektu

Dotace v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 napodporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko".

Partner Dotace z EU (85%) Dotace ze stát. rozpočtu (5%) Vlastní podíl Výdaje celkem
Město Cvikov 284 330,95 EUR 16 725,35 EUR 33 450,70 EUR 334 507,00 EUR
Město Jablonné v Podještědí 254 598,80 EUR 14 976,40 EUR 29 952,80 EUR 299 528,00 EUR
Město Osečná 264 798,80 EUR 15 576,40 EUR 31 152,80 EUR 311 528,00 EUR
Gemeindeverwaltung Jonsdorf 467 869,21 EUR 0,00 EUR 82 565,16 EUR 550 434,37 EUR
Celkem 1 271 597,76 EUR 47 278,15 EUR 177 121,46 EUR 1 495 997,37 EUR


Hlavní aktivity projektu

 • Pořízení nového cisternového hasičského vozidla pro Cvikov, Jablonné v Podještědí a Osečnou
 • Výstavba nové hasičské zbrojnice v Jonsdorfu
 • Vytvoření konceptu pro přeshraniční využití pořízeného hasičského vybavení
 • Společné školení a společné hasičské cvičení s prezentací pořízené hasičské technicky ve Cvikově, v Jablonném v Podještědí, v Osečné a v Jonsdorfu

Období realizace projektu

 • 14.10.2011 – 28.02.2014

Povinná publicita


Cyklostezka Lázně Kundratice - Lesní Domky


Základní informace o projektu

 • Příjemce: Město Osečná
 • Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00417
 • Prioritní osa: Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
 • Oblast podpory: 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
 • Kolo výzvy: 06
 • Doba realizace: 17. říjen 2008 až 30. listopad 2008
 • Místo realizace: Osečná

Dotace na realizaci projektu

 • Celkové způsobilé výdaje: 5 601 369,00 Kč
 • Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 5 181 266,01 Kč
 • Z toho dotace EU: 4 761 163,36 Kč


V Osečné se postavila nová cyklostezka, jež vede z Lesních Domků až do Lázní Kundratice. Jezdí po ní obyvatelé Osečné do zaměstnání a škol. Je také ideálním místem pro cyklovýlety v Euroregionu Nisa a MAS Podralsko. Cyklostezka rovněž přispěla ke zvýšení bezpečnosti provozu. Dříve se totiž musela k jízdě na kole využívat komunikace třetí třídy. Stezka tak oddělila cyklistickou a silniční dopravu.


Povinná publicita

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.