česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 28. listopadu 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“
 3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná“
 4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Střecha kostela sv. Víta v Osečné“
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 12/2022
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 13/2022
 7. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 5/2022
 8. Projednání žádosti Centra Lira o finanční příspěvek
 9. Schválení kalkulace stočného na rok 2023
 10. Schválení Dodatku č. 4 ke Směrnici č. 1/2009 k DPH
 11. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 12. Projednání návrhu rozpočtu Města Osečná na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2025
 13. Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory – cukrárna v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 14. Projednání přidělení bytu v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88 a schválení nájemní smlouvy
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 16. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 17. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 18. Schválení nájemní smlouvy na byt č. 5 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 19. Revokace usnesení č. 167/2022 ze dne 31.10.2022
 20. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 686 a 685/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 21. Schválení kupní smlouvy č. 8380/ULB/2022 na pozemek parc.č. 1 v k.ú. Janův Důl
 22. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 779 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 23. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 303/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 24. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Druzcov
 25. Projednání žádosti o koupi částí pozemků parc.č. 216/5 a 848/14 v k.ú. Druzcov
 26. Různé
 27. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 21. listopadu 2022

Oznámení o zahájení projednání zprávy o uplatňování ÚP Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. listopadu 2022

Volby prezidenta republiky - informace o počtu a sídle volebních okresků

Pro účel konání volby prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023), podle ust. § 14 odst. 1) písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto na úřední desce zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okresků

OVK č. Sídlo okrsku
1 Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná – budova Radnice


Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 21. listopadu 2022

Příspěvek na bydlení

Když vám náklady na bydlení ubírají velkou část měsíčního příjmu, můžete žádat o příspěvek na bydlení.

Žadatel o příspěvek musí bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo družstevním bytě – není přitom nutné mít v místě, kde skutečně bydlíte, trvalý pobyt, abyste příspěvek dostali.

O příspěvek lze požádat, přestože jde o byt ve vlastnictví manžela či manželky. Ovšem jen za předpokladu, že dávku nečerpá partner – na jednu nemovitost lze příspěvek na bydlení pobírat pouze jednou. Na dávku naopak nedosáhne ten, kdo si pronajímá pouze část bytu.

Příspěvek na bydlení vyplácejí úřady práce, tam se o dávku také žádá.

Do příjmů se počítá plat nebo mzda, všechny tipy důchodů, výživné, porodné, rodičovský příspěvek, mateřská nebo třeba nemocenská a další dávky nemocenského pojištění, přídavky na děti nebo podpora v nezaměstnanosti, a to všech společně posuzovaných osob, tedy celé rodiny, která v bytě bydlí.

Příjmy se prokazují vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí – tedy za období leden až březen, duben až červen, červenec až září nebo říjen až prosinec. Když tedy budete žádost o příspěvek podávat třeba v listopadu, tak příjmy (stejně i náklady) budete prokazovat za předchozí čtvrtletí, tedy červenec až září.

Náklady na bydlení tvoří hlavně nájemné. Pokud bydlíte ve vlastním domě nebo družstevním bytě, počítá se s takzvanými srovnatelnými náklady, které jsou určené zákonem a jejich výše se liší podle počtu osob v rodině. Do nákladů patří i další výdaje spojené s bydlením, jako jsou platby za plyn, elektřinu, dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, osvětlení a úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, svoz komunálního odpadu a případně i náklady za pevná paliva, pokud je používáte. Ty se opět započítávají pevně stanovenými měsíčními částkami.

Náklady vždy musí být doloženy podrobně rozepsané na jednotlivé položky. Doloženy musí být předpisy záloh a jejich úhrady. Doloženo musí být i případné vyúčtování energií.

Bližší informace a příslušné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/…k-na-bydleni

Žádosti našich občanů přijímá kontaktní pracoviště Úřadu práce v Českém Dubu, paní Bc. Iveta Čukanová, tel. 775 465 933, email: iveta.cukanova@uradprace.cz

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. listopadu 2022

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2022

 • 9:10 – 10:15 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u Růžičkovy stodoly)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. listopadu 2022

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 3. listopadu 2022

Oznámení - výkrm prasat Druzcov

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. listopadu 2022

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 31. října 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výběrového řízení na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87“
 3. Schválení výběrového řízení na zajištění technického dozoru investora na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p.87“
 4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Osečná – chodník podél ul. Liberecká (sil. II-592)“
 5. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“ - stažený bod z programu
 6. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná“ - stažený bod z programu
 7. Schválení členství města ve sdruženích
 8. Schválení Partnerské smlouvy s Mikroregionem Podralsko
 9. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 10/2022
 10. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 11/2022
 11. Projednání hospodaření města k 30.9.2022
 12. Projednání mezitímní účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací
 13. Schválení Příkazu k provedení a plánu inventur k 31.12.2022
 14. Schválení mimořádných odměn starostovi a místostarostce za rok 2022
 15. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 4/2022
 16. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022
 17. Projednání Žádosti o návrhu na přerušení provozu MŠ Osečná v době vánočních prázdnin
 18. Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory – cukrárna v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88 - stažený bod z programu
 19. Schválení kalkulace stočného na rok 2023 - stažený bod z programu
 20. Schválení Zakládací listiny společnosti Osečenská odpadová s.r.o. - stažený bod z programu
 21. Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce „Osečná – chodník podél ul. Liberecká (sil. II-592)“ ev. č. LK: OLP/3659/2022 - dodatečně zařazený bod do programu
 22. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 686 v k.ú. Zábrdí u Osečné - dodatečně zařazený bod do programu
 23. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 757/2 v k.ú. Osečná - dodatečně zařazený bod do programu
 24. Různé
 25. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. října 2022

Pronájem uvolněného bytu v domě čp. 88 Svatovítské náměstí

Byt 3 + 1 v domě čp. 88, Svatovítské náměstí, v 2. NP, byt č. 4 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte v písemné podobě nejpozději do 14. listopadu 2022 do 16.00 hodin na Městském úřadě v Osečné / podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 26. října 2022

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.