česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 24. července 2024 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Pořízení požární čtyřkolky pro JSDHO Osečná“
 3. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace od Libereckého kraje č. OLP/2555/2024
 4. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2023
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 7/2024
 6. Projednání hospodaření města k 30.6.2024
 7. Projednání účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací k 30.6.2024
 8. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o povolení čerpání Rezervního fondu
 9. Schválení žádosti Technických služeb Osečná o povolení čerpání Rezervního fondu
 10. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 3/2024
 11. Schválení Dodatku č. 3 ke Směrnici č. 1/2013 – Odpisování a nakládání s majetkem příspěvkových organizací
 12. Jmenování členů školské rady ZŠ a MŠ Osečná
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 276/1 v k.ú. Chrastná
 14. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 1507 a parc.č. 1551/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 15. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 1619/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 16. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 62/1 v k.ú. Chrastná
 17. Projednání zařazení návrhu č. Z23, Z24 a Z26 na změnu územního plánu Osečná
 18. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 693 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 19. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 393 a parc.č. 687 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 20. Různé
 21. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. července 2024

Město Osečná - záměr pronájmu pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu pozemku par.č. 23/7 v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 10. července 2024

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 748/1 v k.ú. Osečná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 10. července 2024

Oznámení o zahájení řízení o změně č. 3 ÚP Všelibice pořizované zkráceným postupem

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. června 2024

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu Ralsko

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 27. června 2024

Veřejná vyhláška KÚLK - opatření obecné povahy

Tímto opatřením obecné povahy se v rozsahu územní působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“) stanovují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice (dále jen „Zásady regulace“) za účelem jeho odstranění, případně kontroly nebo izolace. Dle schválených Zásad regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice je jako dlouhodobý cíl stanovena úplná eradikace (úplné odstranění) bolševníku velkolepého na celém území ČR. Toto opatření obecné povahy se vztahuje na území Libereckého kraje v kompetenci krajského úřadu, tj. mimo území velkoplošných chráněných území (CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory, CHKO Český ráj, CHKO České středohoří, CHKO Kokořínsko-Máchův kraj), území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

Současně se pro účel dle předchozího odstavce povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany přírodních rezervací, konkrétně k používání biocidů, a uděluje souhlas k činnostem omezeným dle bližších podmínek ochrany v přírodních rezervacích a přírodních památkách a souhlas k činnostem omezeným v jejich ochranných pásmech, konkrétně ke vjezdu, vstupu a používání chemických prostředků v těchto územích, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 27. června 2024

Uzavření školky během prázdnin

Provoz MŠ Osečná bude přerušen v době: od 15. 7. do 9. 8. 2024. V tomto období bude uzavřena i školní jídelna. V této době budou mít zaměstnanci dovolenou.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. června 2024

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par.č. 693 v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 12. června 2024

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 10. června 2024 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Závěrečného účtu Města Osečná za rok 2023
 3. Schválení účetní závěrky Města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2023
 4. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2024
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2024
 6. Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2024 ZŠ a MŠ Osečná
 7. Schválení žádosti Technických služeb Osečná o převod prostředků z Rezervního fondu do Fondu investic a čerpání Fondu investic
 8. Schválení žádosti Centra Lira o dotaci z rozpočtu města
 9. Schválení žádosti TAJV, z.s. o dotaci z rozpočtu města
 10. Schválení Dohody o bezúplatném převodu movitého majetku od Mikroregionu Podralsko
 11. Projednání uzavření směnné smlouvy, část pozemku parc.č. 1507 za část pozemku parc.č. 1229/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 12. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1229/6 a části pozemku parc.č. 1183/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 13. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 38/3, části pozemku parc.č. 698/1 a části pozemku parc.č. 377 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 14. Projednání koupě části pozemku parc.č. st. 22/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 15. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 805/1 a st.170 v k.ú. O­sečná
 16. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 68/7 a parc.č.68/9 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 247/2 a části pozemku parc.č. 242/1 v k.ú. Chrastná
 18. Projednání koupě části pozemku parc.č. 149/3 v k.ú. Chrastná
 19. Projednání koupě části pozemku parc.č. 1230/22 v k.ú. Lázně Kundratice - stažený bod z programu
 20. Projednání koupě části pozemku parc.č. 74 v k.ú. Chrastná
 21. Projednání žádosti SK Osečná,z.s. o předfinancování a dofinancování dotace na projekt ,,Pořízení techniky na údržbu zeleně, dovybavení hřiště a nový mobiliář sportovního areálu Osečná
 22. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 23. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém domě v Chrastné č.p. 47
 24. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 25. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 26. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 27. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15+16 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 28. Projednání žádosti o koupi nebo směnu části pozemku parc. č. 693 v k.ú. Zábrdí u Osečné - dodatečně zařazený bod do programu
 29. Projednání koupě pozemku parc. č. 1238/2 v k.ú. Lázně Kundratice - dodatečně zařazený bod do programu
 30. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1851/2024 - dodatečně zařazený bod do programu
 31. Různé
 32. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. června 2024

Volby do Evropského parlamentu

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 10. června 2024

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.