česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení novostavby – „Kabelizace a obnova veřejného osvětlení, obec Křižany", vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. září 2022

VLS ČR - zveřejnění VVŘ na prodej nemovitostí

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 27. září 2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Osečná 2022

Vyvěsil hauzer dne 24. září 2022

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočky Liberec (dále jen „pobočka“) ze dne 4.4.2022 pod č.j. SPU 061769/2022/Ska byl podle ust. § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotel a v části katastrálního území Zábrdí u Osečné, zpracovaný jménem firmy GROMA PLAN s.r.o., sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, Mgr. Barborou Salátovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.5.2022. V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec rozhodl podle ust. § 11 odst. 8 zákona o

  1. výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v k.ú. Kotel a v části k.ú. Zábrdí u Osečné, tak jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.
  2. zřízení věcného břemene, tak, jak je uvedeno v příloze 2c k LV č. 430 a 436 tohoto rozhodnutí,
  3. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona takto tak, jak je uvedeno v příloze 3 k LV č. 14, 266, 389, 406 a 409 tohoto rozhodnutí.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. září 2022

Milostivé léto II

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Vícero v letáku Ministerstva spravedlnosti ČR…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 22. září 2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 5. září 2022

Volby 2022 - vyrozumění

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. září 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Starosta města Osečná podle § 29) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním v místě obvyklým oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:

  • v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

4. Hlasovací lístek bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti (úraz apod.) a má zájem volit, požádá na Městském úřadě Osečná o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. srpna 2022

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 16.9.2022

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje na odstávku elektřiny dne 16.9.2022 od 8.00 do 15.30 hodin. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality - Osečná:

  • Liberecká: č. p. 15
  • Svatovítské náměstí: č. p. 9, 13, 127, 144

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. srpna 2022

Volby 2022 - první zasedání okrskové volební komise

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 29. srpna 2022

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.