česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost 2023

Program pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2023.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2023. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 13.3. do 24.3.2023. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 30.1.2023, usnesení č. 9/2023.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. února 2023

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí nové stavby „IE-12-4005722, kabelizace NN, 1. část - kabelového vedení NN, VN včetně umístění nových přípojkových a rozpojovacích skříní", vícero v příloze...

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 31. ledna 2023

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 30. ledna 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87“
 3. Aktualizace č. 2 Programu obnovy venkova města Osečná pro období 2014 – 2024“
 4. Schválení Pravidel pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Osečná a pro poskytování darů předsedům a členům komisí a výborů nebo zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 15/2022
 6. Projednání hospodaření města k 31.12.2022
 7. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 1/2023
 8. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 2/2023
 9. Schválení Programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu Města Osečná v roce 2023 a vyúčtování dotací za rok 2022
 10. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 1/2023
 11. Projednání uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 72/2022/PANO
 12. Projednání uzavření nové smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Lesy České republiky, s.p.
 13. Projednání předložené 2. zprávy o uplatňování územního plánu Osečná za období 04/2018 – 10/2022 a schválení určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování
 14. Žádost ZŠ a MŠ Osečná o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a o povolení čerpání fondu investic - dodatečně zařazený bod do programu
 15. Žádost o dotaci - Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace - dodatečně zařazený bod do programu
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. ledna 2023

Opis výsledku hlasování volby prezidenta ČR 2023 - 2. kolo

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. ledna 2023

Nabídka

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci následující služby:

 • kontrolu a čištění komínu dle zákona č. 34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550 Kč,
 • jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550 Kč,
 • revizi kotle na tuhá paliva za cenu 1100 Kč.

Dále nabízí tyto služby:

 • vložkování komínu,
 • frézování komínu.

Termín revizí, kontrol a čištění se uskuteční v neděli 5. 2. 2023.

Zájemci se mohou objednat telefonicky od PO-PÁ v čase 8.00 - 16.00 hodin na telefonním čísle: 608 748 989

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, Malá Morávka 287, 793 36, IČO: 04346971 (identifikační čísla spolupracujících subjektů: 76433595, 64632326, 66195934, 02138115, 02695308, 09178937, 14122928, 04462068, 17586844, 06404006).

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. ledna 2023

Mikroregion Podralsko - oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamuje, že:

 • Schválený rozpočet na rok 2023
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025
 • Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2023
 • Závěrečný účet za rok 2021

jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese: http://www.podralsko.info/…redni-deska/

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout v sídle Mikroregionu Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, číslo dveří 9 – podatelna.

Vyvěsil hauzer dne 25. ledna 2023

Město Osečná - záměr pronájmu časti pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku st. par.č. 110/1 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 24. ledna 2023

Město Osečná - záměr pronájmu časti pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 254/11 v k.ú. Chrastná, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 24. ledna 2023

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 30. ledna 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové sociální centrum Osečná č.p. 87“
 3. Aktualizace č. 2 Programu obnovy venkova města Osečná pro období 2014 – 2024“
 4. Schválení Pravidel pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Osečná a pro poskytování darů předsedům a členům komisí a výborů nebo zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 15/2022
 6. Projednání hospodaření města k 31.12.2022
 7. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 1/2023
 8. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 2/2023
 9. Schválení Programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu Města Osečná v roce 2023 a vyúčtování dotací za rok 2022
 10. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 1/2023
 11. Projednání uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 72/2022/PANO
 12. Projednání uzavření nové smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Lesy České republiky, s.p.
 13. Projednání předložené 2. zprávy o uplatňování územního plánu Osečná za období 04/2018 – 10/2022 a schválení určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. ledna 2023

Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR

Starosta města Osečná podle § 34 odst. 1) písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“), zveřejněním na úřední desce oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:

 • v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Lázních Kundraticích, Druzcově, Chrastné, Kotli a Zábrdí. Budova disponuje výtahem.

3. Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby prezidenta budou voličům vydávány ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti (úraz apod.) a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. ledna 2023

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2022, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.