česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Územní rozhodnutí

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. února 2019

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. února 2019

Prodej vozidla - Požární skříňový automobil Avia A 30 K

Město Osečná v souladu s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platné znění a v souladu s usnesením č. 7/2019 městského zastupitelstva města Osečná ze dne 28. 1. 2019 zveřejňuje záměr prodat dopravní požární skříňový automobil Avia A 30 K, r.v. 1980, 4-rychlostní převodovka, bez požární výzbroje. Avia má TP, ale je již bez STK, ekologická daň neuhrazena. Přední pneu 10%, zadní pneu 20%, koroze karoserie pouze ve spodní části nástavby, vůle na čepech přední nápravy, kabina OK, brzdy OK. Stav odpovídá stáří. Pojízdné, ale nutno zakoupit nové baterie.

Konzultace technických záležitostí, prohlídky: Jiří Chlupáček, tel.: 603 380 210

Prodej proběhne pro velký zájem obálkovou metodou!

Minimální stanovená cena je 15.000,– Kč

 • Obálka bude označená „Avia 30 – Neotvírat!“
 • Obálka musí být uzavřená, na obálce musí být uvedena zpětná adresa.
 • Obálka bude obsahovat kontaktní údaje zájemce a nabídkovou cenu.

Nabídky v obálce podejte do 28. 2. 2019 do 15.00 hodin,

 • poštou na adresu: Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
 • nebo osobně na Podatelnu v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. na Městském úřadu Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Jiří Hauzer, starosta


V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. ledna 2019

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!

Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2019.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2019. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 4.3. do 18.3.2019. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 28.1.2019, usnesení č. 14/2019.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. ledna 2019

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 28. ledna 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Výstavba místní komunikace č. 18c, Osečná – ul. Nová“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování dveří kostela sv. Víta v Osečné“
 4. Projednání aktualizace programu obnovy venkova
 5. Projednání plánu rozvoje sportu města Osečná pro období 2019 – 2026
 6. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná“
 7. Projednání prodeje dopravního požárního skříňového automobilu Avia A30K
 8. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. OLP/219/2019 mezi Libereckým krajem a Městem Osečná
 9. Schválení Pravidel pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Osečná a pro poskytování darů předsedům a členům komisí a výborů, nebo zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva měs­ta
 10. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů
 11. Projednání hospodaření města k 31.12.2018
 12. Projednání Rozpočtového opatření č. 8/2018 ZŠ a MŠ Osečná
 13. Projednání vyúčtování dotací na kulturu a sport v roce 2018
 14. Projednání programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2019
 15. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 18/2018
 16. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 1/2019
 17. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 169/5, 757/1 a 783/2 v k.ú. Osečná
 18. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 418/8 v k.ú. Druzcov
 19. Projednání žádosti o souhlas se stavbou na pozemcích parc.č. 620/6 a 620/3 v k.ú. Osečná
 20. Projednání žádosti o souhlas se stavbou na pozemku parc.č. 773/1 v k.ú. Osečná
 21. Projednání návrhů na změnu územního plánu Osečná
 22. Revokace usnesení č. 102/2018 ze dne 6.8.2018
 23. Různé
 24. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. ledna 2019

Oznámení o zahájení územního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. ledna 2019

Oznámení o rozšíření úředních hodin pro podání daň. přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. ledna 2019

Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. ledna 2019

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. ledna 2019

Upozornění pro občany

Vážení občané,

dovoluji si Vás informovat, že pošta 463 52 Osečná bude z provozních důvodů dne 31.12.2018 pro veřejnost omezená provozní doba. Otevřena pro veřejnost bude pouze v dopoledních hodinách od 8.00 – 10.15 hod.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. prosince 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.