česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Třídění odpadů

Vážení občané, děkujeme Vám, že třídíte odpady.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Za rok 2018 představuje tato úspora emise CO2 ekv. 64,472 tun a úsporu energie 1 613 208 MJ.

I nadále je možné využívat přistavěných nádob na třídění odpadů na stanovištích:

Osečná
Parkoviště ve Školní ulici
Ulice Zahradní, prostor za základní školou
Lázně Kundratice
Ulice U Křížku u č.p. 165 a č.p. 166
Ulice U Potoka parkoviště před obchodem č.p. 107
Ulice Dolní selská u č.p. 145
Druzcov
Parkoviště před obchodem u č.p. 114
Kotel
Na návsi za zastávkou ČSAD na pozemku p.p.č. 23/1

Zároveň je možné využít i pytlů na tříděný odpad, které je možné vyzvednout na Městském úřadě Osečná – podatelna.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. června 2019

Město Osečná - záměr prodeje nemovitosti předem určenému zájemci

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. června 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/592 v k.ú. Osečná, v termínu od 17.6. do 30.6.2019 v rámci akce „Osečná – AES, IE-12–4000449“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. června 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na na místní komunikaci v Osečné, ul. Nová, v termínu od 10.6. do 30.9.2019 v sou­vislosti s prováděním akce: „OSEČNÁ – dostavba II. etapy kanalizace“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. června 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/592 v k.ú. Osečná, v termínu od 10.6. do 12.6.2019 v rámci akce „Prodloužení kanalizačního řadu pro p.p.č. 323/2 a 323/4 v k.ú. Osečná“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. června 2019

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. června 2019

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 8. června 2019

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. května 2019

Zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu v Osečné

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. května 2019

Oznámení o zahájení stavebního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. května 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Osečná podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním na úřední desce oznamuje:

1. Volba do Evropského parlamentu se uskuteční:

 • v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí (popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta


V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. května 2019

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.