česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - záměr pronájmu dvou částí pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu dvou částí pozemku par.č. 301/27 v k.ú. Druzcov, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 2. května 2024

SVS - porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 29. dubna 2024

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. dubna 2024 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci “Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná”
 3. Schválení realizace rozšíření technologie stávající ČOV Osečná o dávkování koagulantu
 4. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu LK č. OLP/343/2024
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2024
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 4/2024
 7. Schválení žádosti Linky bezpečí o dotaci z rozpočtu města
 8. Schválení žádosti Hospicu sv. Zdislavy o dotaci z rozpočtu města
 9. Schválení žádosti SK Osečná z.s. o dotaci z rozpočtu města
 10. Projednání hospodaření města k 31.3.2024
 11. Projednání dotací na kulturu a sport
 12. Schválení Inventarizační zprávy za rok 2023
 13. Schválení výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání v ZŠ a MŠ Osečná od 1.9.2024
 14. Projednání návrhu na přerušení provozu MŠ Osečná v době letních prázdnin
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 16. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 17. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 18. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 19. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 20. Projednání uzavření směnné smlouvy, část pozemku parc.č. 845/1 za část pozemku parc.č. 683/1 v k.ú. Osečná
 21. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12–4023737/VB/02 na pozemku parc.č. 757/2 v k.ú. Osečná
 22. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 91/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 23. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12–4023205 na pozemku parc.č. 686 a 685/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 24. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12–4014619 na pozemku parc.č. 757/2 v k.ú. Osečná
 25. Projednání pořízení změny č. 2 územního plánu Osečná zkráceným způsobem
 26. Schválení určeného zastupitele obce pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování
 27. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 1502/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 28. Projednání bezúplatného převodu / darovací smlouvy části pozemku parc.č. 790/1 v k.ú. Osečná
 29. Schválení prodloužení smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR - dodatečně zařazený bod do programu
 30. Schválení smluv na pronájem nebytových prostor v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 87 - dodatečně zařazený bod do programu
 31. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o čerpání z Rezervního fondu - dodatečně zařazený bod do programu
 32. Schválení podání žádosti o dotaci na inovaci zařízení technologického vybavení školní kuchyně - dodatečně zařazený bod do programu
 33. Různé
 34. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. dubna 2024

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, kterou se stanoví systém odpadového hospodářství se koná Sběr velkoobjemového odpadu.

Kontejnery budou přistaveny ve dvoře truhlárny v Truhlářské ul. č.p. 45, Lázně Kundratice ve dnech 13. 5. - 18. 5. 2024 v tuto dobu:

Provozní doba
den otevřeno (od — do)
Pondělí 08.00 — 11.00 12.00 — 15.00
Úterý 08.00 — 11.00 12.00 — 15.00
Středa 08.00 — 11.00 12.00 — 15.00
Čtvrtek 12.00 — 19.00
Pátek 08.00 — 11.00 12.00 — 15.00
Sobota 8.00 — 14.00
Neděle Zavřeno

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ stavební materiál, pneumatiky a elektrospotře­biče!!!


Upozornění:

Případné odložení odpadu mimo stanovenou dobu a určený prostor bude považován za přestupek! Prostor truhlárny a jejího okolí je monitorován kamerami.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. dubna 2024

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26. 4. 2024 do dne 27. 5. 2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí:

 • hromadný předpisný seznam čj. 578512/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578513/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578514/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578515/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578516/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578517/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578518/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578519/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578520/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578521/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578522/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578523/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578524/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578525/24/2600–11530–507374,
 • hromadný předpisný seznam čj. 578526/24/2600–11530–507374,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 26. dubna 2024

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. dubna 2024 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci “Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná”
 3. Schválení realizace rozšíření technologie stávající ČOV Osečná o dávkování koagulantu
 4. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu LK č. OLP/343/2024
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2024
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 4/2024
 7. Schválení žádosti Linky bezpečí o dotaci z rozpočtu města
 8. Schválení žádosti Hospicu sv. Zdislavy o dotaci z rozpočtu města
 9. Schválení žádosti SK Osečná z.s. o dotaci z rozpočtu města
 10. Projednání hospodaření města k 31.3.2024
 11. Projednání dotací na kulturu a sport
 12. Schválení Inventarizační zprávy za rok 2023
 13. Schválení výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání v ZŠ a MŠ Osečná od 1.9.2024
 14. Projednání návrhu na přerušení provozu MŠ Osečná v době letních prázdnin
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 16. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 17. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 18. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 19. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 20. Projednání uzavření směnné smlouvy, část pozemku parc.č. 845/1 za část pozemku parc.č. 683/1 v k.ú. Osečná
 21. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12–4023737/VB/02 na pozemku parc.č. 757/2 v k.ú. Osečná
 22. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 91/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 23. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12–4023205 na pozemku parc.č. 686 a 685/3 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 24. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12–4014619 na pozemku parc.č. 757/2 v k.ú. Osečná
 25. Projednání pořízení změny č. 2 územního plánu Osečná zkráceným způsobem
 26. Schválení určeného zastupitele obce pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování
 27. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 1502/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 28. Projednání bezúplatného převodu / darovací smlouvy části pozemku parc.č. 790/1 v k.ú. Osečná
 29. Různé
 30. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. dubna 2024

Sběr elektroodpadu

Sběr elektroodpadu se koná v pondělí 27. května 2024 od 8.00 do 17.00 hodin ve dvoře truhlárny v Truhlářské ul. č.p. 45, Lázně Kundratice, viz MAPA.

V tento den můžete odevzdat různá nepoužívaná elektrozařízení:

 1. chladící a mrazící zařízení
 2. obrazovky, monitory (televize, monitory, tablety, čtečky,…)
 3. světelné zdroje (zářivky, výbojky,…)
 4. velká zařízení – nad 50 cm (velké domácí spotřebiče (myčky, sporáky, pračky,…), tiskárny, kopírovací a multifunkční stroje, velké elektrické nástroje (např. sekačky), velké sportovní vybavení a hračky, osvětlovací zařízení
 5. malá zařízení – do 50 cm (malé elektronické nástroje, malé sportovní vybavení a hračky, malé domácí spotřebiče, malé lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu)
 6. malá zařízení informační technologie (tiskové kazety s elektronickým čipem, mobilní telefony, tiskárny a kopírovací stroje, osobní počítače, mikro počítače)
 7. baterie a akumulátory (automobilové baterie a akumulátory, přenosné baterie a akumulátory)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. dubna 2024

Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okresků

Pro účel konání voleb do Evropského parlamentu, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024, podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto na úřední desce zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okresků

OVK č. Sídlo okrsku
1 Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná – budova Radnice


Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. dubna 2024

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 4. května 2024

 • 9:15 – 9:30 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u Růžičkovy stodoly)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. dubna 2024

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 12. 4. 2024 do dne 13. 5. 2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 46756/24/2600-11530-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 11. dubna 2024

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.