česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se koná sběr velkoobjemového odpadu v Druzcově a Osečné.

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých stanovištích:

 • 10. května – 16. května 2021: u Hasičské zbrojnice v Druzcově
 • 10. května – 16. května 2021: na parkovišti ve Školní ul. v Osečné (u Růžičkovy stodoly)

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ pneumatiky a elektrospotře­biče!!!

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. dubna 2021

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par.č. 33/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 26. dubna 2021

SVS - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. dubna 2021

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.4.2021 do dne 26.5.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 569380/21/2600-11460-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 21. dubna 2021

Informační letáky Finanční správy České republiky ohledně daně z nemovitých věcí

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 18. dubna 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Osečné, v ul. U Křížku v rámci realizace akce „Lázně Kundratice - ppč.1490/6, kNN, SS100“ v rozsahu podle přílohy a termínu od 10.5. do 16.5.2021.

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 14. dubna 2021

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 14. dubna 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Aktualizace programu:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2021
 3. Projednání Rozpočtového opatření ZŠ a MŠ Osečná č. 1/2021
 4. Schválení Smlouvy o převodu akcií FinReal
 5. Schválení žádosti Linky bezpečí o dotaci z rozpočtu města
 6. Schválení žádosti Hospice sv. Zdislavy o.p.s. o dotaci z rozpočtu města
 7. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Město Osečná - Výměna střešní krytiny MŠ Osečná, Českolipská 72, Osečná“
 8. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná“
 9. Schválení žádosti SK Osečná, z.s. o poskytnutí navýšení dotace na projekt „Modernizace sportovního areálu Osečná“
 10. Schválení prodloužení smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR
 11. Schválení umístění referencí a loga města na webové stránky společnosti Asagraph s.r.o.
 12. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/4165/2020
 13. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/350/2021
 14. Projednání pronájmu bytu č. 1 v Chrastné č.p. 47
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 165
 16. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Chrastné č.p.47
 17. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 33/1 a 630/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 18. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 19. Projednání prodeje pozemku parc.č. 844/1 v k.ú. Osečná
 20. Schválení směny pozemků mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. a Městem Osečná
 21. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 672/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 22. Projednání koupě části pozemku st.p.č. 55 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 23. Revokace usnesení č. 84/2016 ze dne 31.5.2016
 24. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č. 10050181 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - dodatečně zařazený bod do programu
 25. Různé
 26. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. dubna 2021

ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny 4.5.2021

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 13. dubna 2021

Změny v linkové dopravě v Libereckém kraji od 12. dubna

informujeme vás, že s platností od 12. dubna jsou v rámci linkové dopravy opět zavedeny vybrané školní spoje, které nemají za účelem přepravy do/ze školy jinou alternativu. (Prázdninový režim dopravy zůstává zachován. Je to stejný režim, jaký platil od ledna do konce února.)

Více informací vč. přehledu po linkách naleznete zde: https://www.iidol.cz/…-od-124.html

Vyvěsil hauzer dne 13. dubna 2021

Liberecký kraj žádá občany, aby hlásili nález uhynulých prasat divokých

Na severu Čech je od 16. listopadu loňského roku z důvodu Afrického moru prasat povolen intenzivní lov divočáků. Nakažená zvěř se objevuje zejména v německém a polském pohraničí. Kraj nyní apeluje na občany, aby případný nález uhynulého divočáka hlásili.

Intenzivní lov prasat divokých je v rukou jednotlivých uživatelů honiteb a myslivců, a to ve vymezeném území ohraničeném hranicemi regionu a silnicemi I/13 přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce, odtamtud silnicí vedoucí na Tanvald a dále po silnici přes Harrachov na hranici s Polskem.

Do monitoringu výskytu nákazy Afrického moru prasat se mohou zapojit i občané. S nastávajícím jarem se totiž zvýšila návštěvnost lidí v přírodě.

„Žádám tímto občany, aby byli více všímaví, a pokud naleznou uhynulý kus prasete divokého, informovali příslušnou obec, případně krajskou veterinární správu či místní myslivce. Dále prosím, aby lidé na uhynulé kusy nesahali a současně před kontaktem chránili i své psí kamarády,“ prohlásil Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Vyvěsil hauzer dne 13. dubna 2021

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.