česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Informace o zpracování osobních údajů

GDPR vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)


Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a problematika GDPR


1. Správce osobních údajů
Adresa: Město Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČ: 00263061
Datová schránka: r2rbb9r
Telefon: +420 485 179 208
E-mail: mesto@osecna.cz
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží jako kontaktní místo pro dozorový úřad a pro subjekty údajů.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, musí správce jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, dle článku 37 odst. 1 – a) a to s účinností od 25. května 2018.

Město Osečná jmenovalo pověřence dne 30. 4. 2018

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Hauzer
Adresa: Liberecká 35, 463 52 Osečná
Telefon: +420 602 531 319
E-mail: hauzer@volny.cz
3. Účely zpracování osobních údajů

Město Osečná jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje:

 • pro splnění právní povinnosti, která se na město vztahuje,
 • pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou,
 • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno,
 • pro účely oprávněných zájmů města či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu Vašich osobních údajů,
 • se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají,
 • výjimečně pro ochranu životně důležitých zájmů nebo jiné osoby.

Město zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro účely výkonu státní správy a povinností dle příslušných právních předpisů, výkonu samosprávy – soudní, exekuční, insolvenční a obdobná řízení, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, pro zajištění interních procesů, za účelem komunikace s občany, za účelem uzavření, změny, splnění a ukončení smlouvy, atd.
Blíže viz tabulka - účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům má přístup správce (město) a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není městu uložena zvláštním právním předpisem nebo jste k tomu neudělili souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným skartačním plánem. Doba uložení osobních údajů, které jsou součástí jednotlivých dokumentů (listinných i digitálních), se odvozuje od doby, kterou skartační plán stanovuje jako dobu uložení daného dokumentu, tzv. skartační lhůta. Skartační lhůta celého spisu se řídí dokumentem v tomto spisu, který má nejdelší skartační lhůtu. Pokud je daný dokument (spis) vybrán ve skartačním řízení po uplynutí skartační lhůty jako archiválie, pak je předán příslušnému archivu (Státní okresní archiv Liberec) a je nadále u něj uložen jako dokument trvalé hodnoty (archiválie). Pokud není daný dokument (spis) vybrán jako archiválie, pak v rámci skartačního řízení podléhá zničení.

4. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů (čl. 13 a 14 nařízení GDPR),
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) | formulář ke stažení |,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné (čl. 16 nařízení GDPR) | formulář ke stažení |,
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování (právo na výmaz není právem absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR) | formulář ke stažení |,
 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR) | formulář ke stažení |,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a, v případě, kdy jsou údaje zpracovávány automatizovaně a ke zpracování dochází na základě souhlasu (čl. 20 nařízení GDPR) | formulář ke stažení |,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) | formulář ke stažení |,
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním),
 • podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: www.uoou.cz,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle nařízení GDPR byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,
 • na úhradu hmotné či nehmotné újmy.

Podrobnější informace k právům subjektu údajů...


K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet s žádostí prostřednictvím:

 • datové schránky ID r2rbb9r,
 • e-mailu na adrese podatelna@osecna.cz s elektronickým podpisem (na jiných adresách nebudou žádosti příjimány!),
 • pošty nebo osobně na adrese Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Žádost vždy musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu či jinou adresu pro doručování a datum narození. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Způsoby ověření totožnosti, např. přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů, ověřením totožnosti – nahlédnutím do občanského průkazu, úředně ověřeným podpisem na písemné žádosti v listinné podobě, apod. Pokud nastanou důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle nařízení GDPR, je možno požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele. Pozn.: Telefonicky se informace z důvodu nemožnosti ověření totožnosti nepodávají.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou. Pokud je požadována úhrada, její výše se řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.