česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2024 - 2025

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. listopadu 2023

Návrh rozpočtu města Osečná na rok 2024

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 28. listopadu 2023

Aktualizace pozvánky na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 27. listopadu 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné“
 3. Schválení nové vizuální identity města - stažený bod z programu
 4. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod finančních prostředků
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 12/2023
 6. Projednání návrhu rozpočtu města Osečná na rok 2024 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 – 2026
 7. Projednání Zápisu z dílčího přezkumu hospodaření města v roce 2023
 8. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o úpravu závazných ukazatelů provozního příspěvku - stažený bod z programu
 9. Schválení stočného na rok 2024
 10. Schválení mimořádných odměn starostovi a místostarostovi za rok 2023
 11. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 12. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 13. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 14. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. S21 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 16. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 17. Projednání uzavření směnné smlouvy, část pozemku parc.č. 589/3 za část pozemku parc.č. 33 v k.ú. Kotel
 18. Projednání koupě pozemku parc.č. 15 a části pozemku parc.č. 34 v k.ú. Kotel
 19. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 589/3 v k.ú. Kotel
 20. Projednání koupě části pozemku parc.č. 74 v k.ú. Chrastná
 21. Projednání koupě části pozemku parc.č. 128/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 22. Projednání prodeje pozemku parc.č. 128/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 23. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 24. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku ze psů
 25. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku ze vstupného
 26. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku z pobytu
 27. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
 28. Schválení Žádosti o projednání návrhu na přerušení provozu MŠ Osečná v době vánočních prázdnin - dodatečně zařazený bod do programu
 29. Různé
 30. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. listopadu 2023

Oznámení - záměr rozšíření skládky odpadů Osečná – Druzcov

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr „Rozšíření skládky odpadů Osečná – Druzcov“ podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním oznámení s náležitostmi dle příl. č. 3 zákona. Oznamovatelem záměru je ALFA skládky s.r.o., IČ 08798079.

Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. dv. 1223 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (tel: 485 226 391, Ing. Čech). S dokumentem se lze seznámit také na www.cenia.cz/eia, kód záměru LBK797.

https://portal.cenia.cz/…l/EIA_LBK797

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 23. listopadu 2023

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 27. listopadu 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výměna venkovního mobiliáře na Svatovítském náměstí v Osečné“
 3. Schválení nové vizuální identity města
 4. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod finančních prostředků
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 12/2023
 6. Projednání návrhu rozpočtu města Osečná na rok 2024 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 – 2026
 7. Projednání Zápisu z dílčího přezkumu hospodaření města v roce 2023
 8. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o úpravu závazných ukazatelů provozního příspěvku
 9. Schválení stočného na rok 2024
 10. Schválení mimořádných odměn starostovi a místostarostovi za rok 2023
 11. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 12. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 13. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 14. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. S21 v panelovém domě U Křížku č.p. 165 v Lázních Kundraticích
 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 16. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17 v panelovém domě U Křížku č.p. 166 v Lázních Kundraticích
 17. Projednání uzavření směnné smlouvy, část pozemku parc.č. 589/3 za část pozemku parc.č. 33 v k.ú. Kotel
 18. Projednání koupě pozemku parc.č. 15 a části pozemku parc.č. 34 v k.ú. Kotel
 19. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 589/3 v k.ú. Kotel
 20. Projednání koupě části pozemku parc.č. 74 v k.ú. Chrastná
 21. Projednání koupě části pozemku parc.č. 128/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 22. Projednání prodeje pozemku parc.č. 128/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 23. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 24. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku ze psů
 25. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku ze vstupného
 26. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o místním poplatku z pobytu
 27. Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Osečná o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
 28. Různé
 29. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil hauzer dne 20. listopadu 2023

Nabídka

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci následující služby:

 • kontrolu a čištění komínu dle zákona č. 34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550 Kč,
 • jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550 Kč,
 • revizi kotle na tuhá paliva za cenu 1100 Kč.

Dále nabízí tyto služby:

 • vložkování komínu,
 • frézování komínu.

Termín revizí, kontrol a čištění se uskuteční v pondělí 4. 12. 2023.

Zájemci se mohou objednat telefonicky od PO-PÁ v čase 8.00 - 16.00 hodin na telefonním čísle: 608 748 989

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, Malá Morávka 287, 793 36, IČO: 04346971 (identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 66195934, 02138115, 02695308, 09178937, 14122928, 04462068, 17586844, 06404006, 17926092).

Vyvěsil hauzer dne 16. listopadu 2023

Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

v průběhu roku 2023 byly nebo budou ukončeny obnovy katastrálního operátu a revize katastrálních území, nacházející se v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj. Nás se to týká: Lázně Kundratice [712779].

Informace o ukončení revize nebo mapování v celé ČR lze nalézt na stránkách ČUZK na odkazu: https://services.cuzk.cz/…ani-a-revize

Vlastníci nemovitých věcí, kteří jsou poplatníky daně z nemovitých věcí, mají povinnost nahlásit změny příslušnému správci daně nejpozději do 31. 1. 2024, pokud u nich došlo revizí katastrálních území nebo obnovou katastrálního operátu ke změnám v katastru nemovitostí do 31. 12. 2023, a to buď:

 • dopisem, pokud nastalé změny nezpůsobí změnu daňové povinnosti, např.: revizí došlo ke sloučení dvou parcel, výsledkem je jedna parcela se stejnou výměrou a stejným druhem pozemku nebo
 • podáním daňového přiznání (dílčího daňového přiznání), pokud nastalé změny způsobí změnu daňové povinnosti, např.: revizí došlo ke změně

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 16. listopadu 2023

Česká pošta - změna hodin pro veřejnost, 8.11.2023

Logo

Dovolujeme si Vás informovat o  mimořádné změně hodin pro veřejnost u pošty Osečná dne 8. 11. 2023.

Pošta bude z provozních důvodů otevřena následovně:

STŘEDA 8.11.2023 13:00 – 17:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Česká pošta, s.p.

Vyvěsil hauzer dne 6. listopadu 2023

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Libereckého kraje v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 1. listopadu 2023

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku par.č. 49/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil hauzer dne 1. listopadu 2023

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2023, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.