česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/27239, III/2783, III/2784 a účelové komunikaci na Ještěd v rámci konání akce „SKIROLL Cup Ještěd“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. září 2019

Oznámení o zahájení územního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. září 2019

Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. září 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. srpna 2019

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 28. srpna 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce „Oprava komunikace a výstavba chodníku Osečná, ul. Českodubská (sil.II/278)“ ev.č. LK: OLP/2371/2019 mezi Libereckým krajem a Městem Osečná
 3. Projednání prodeje akcií ČSAD Liberec
 4. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 6/2019
 5. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 7/2019
 6. Projednání žádosti Czech SAR Team o dotaci
 7. Projednání žádosti Českého rybářského svazu, MO Osečná o dotaci
 8. Projednání účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací k 30.6.2019
 9. Projednání hospodaření města k 31.7.2019
 10. Schválení Plánu financování obnovy kanalizace města Osečná
 11. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 753/9 v k.ú. Osečná
 12. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 238/3 v k.ú. Druzcov
 13. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti na pozemku parc.č. 753/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 242/1, 246/3, 254/9, 254/10, 254/19 a 273/6 v k.ú. Chrastná
 15. Projednání návrhu směny nemovitostí mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. a městem Osečná
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. srpna 2019

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Paní Helena Bušová, místostarostka města oznamuje, že od 5.8. do 23.8.2019 bude mít plánovanou dovolenou.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. července 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/039/2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí č. ULB/039/2019 na zjištění zájemce o koupi majetku: pozemková parcela č. 599/3, o výměře 282 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Kotel, obec Osečná, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a zapsaného na LV č. 60000, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. července 2019

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. července 2019

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání ve věci žádosti podané dne 30. listopadu 2016 společností ČEPS, a. s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – Michle (dále jen „žadatelka“), zastoupené společností ČEPS Invest, a. s., IČ: 24670111, se sídlem tamtéž, o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon – TR Bezděčín“ (dále jen „stavba zařízení pro přenos elektřiny“) na území Libereckého kraje, vícero v příloze:

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. července 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení místa a termínu projednání - změna č. 5 - ÚP Ralsko

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. července 2019

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2019, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.