česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp. 166

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 166 v 3. NP, byt č. 8 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte v písemné podobě nejpozději do 9. března 2020 do 16.30 hodin na Městském úřadě v Osečné / podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. února 2020

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 24. února 2020 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko Kompostéry II – 2020“
 3. Projednání Smlouvy s Mikroregionem Podralsko na zajištění servisu Varovného systému firmou Colsys s.r.o.
 4. Projednání pronájmu nebytového prostoru v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88 – cukrárna
 5. Projednání obnovy zaniklé kapličky v Chrastné
 6. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 1/2020
 7. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 2/2020
 8. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 511/7 v k.ú. Osečná
 9. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 52/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 10. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Různé
 12. Diskuse

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. února 2020

Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. února 2020

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/005/2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí č. ULB/005/2020 na zjištění zájemce o koupi majetku: pozemková parcela č. 599/3, o výměře 282 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Kotel, obec Osečná, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a zapsaného na LV č. 60000, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. února 2020

Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F

Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F Město Osečná v souladu s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platné znění a v souladu s usnesením č. 174/2019 městského zastupitelstva města Osečná ze dne 16. 12. 2019 zveřejňuje záměr prodat požární automobilový žebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F (AZ 30 M1Z), r.v. 1977, červené barvy, bez koroze, najeto poctivých 35.000 km a nástavba 600 MH. Magirus má TP, STK do 11/2020. Vozidlo pro 6 osob je vybaveno nezávislým topením S126 a výstražným světelným zařízením modré barvy. Požární nástavba Magirus Leiter, výsuvný otočný žebřík s košem s max. dostupnou výškou 30 m, rozsah otáčení 360°. Max. nosnost koše 180 kg. Revize platná do 12/2020.

Konzultace technických záležitostí, prohlídky: Jiří Chlupáček, tel.: 603 380 210

Prodej proběhne obálkovou metodou!

Minimální stanovená cena je 150.000,– Kč

 • Obálka bude označená „Magirus – Neotvírat!“
 • Obálka musí být uzavřená, na obálce musí být uvedena zpětná adresa.
 • Obálka bude obsahovat kontaktní údaje zájemce a nabídkovou cenu.

Nabídky v obálce podejte do 28. 2. 2020 do 12.00 hodin,

 • poštou na adresu: Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
 • nebo osobně na Podatelnu v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. na Městském úřadu Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Jiří Hauzer, starosta města Osečná


V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. února 2020

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemků par.č. 411 a par.č. 418/8 v k.ú. Druzcov, vícero příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. února 2020

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!

Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2020.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2020. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 2.3. do 16.3.2020. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 27.1.2020, usnesení č. 6/2020.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. února 2020

Výběrové řízení - domácí péče, ošetřovatelská pro území Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními platnými právními předpisy výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra – domácí péče – ošetřovatelská pro území Liberecký kraj – obce: Osečná, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Stráž pod Ralskem, Jablonné v Podještědí, a okolí, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. února 2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Osečná podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-4/2019–505, že v katastrálním území Osečná obce Osečná bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2020 přibližně do 31.12.2021.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního ú­řadu.

V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost:

 1. zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
 2. ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
 3. na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. ledna 2020

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov a v části k.ú. Lázně Kundratice

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. ledna 2020

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.