česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Trénink florbalového oddílu žáků
26. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Trénink florbalového oddílu žáků Každý čtvrtek probíhá v tělocvičně ZŠ Osečná pravidelný trénink florbalového oddílu žáků pod vedením pana Ing. Stanislava Pokorného a jeho manželky Lenky.

Fotostřípky z jednoho z tréninků pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kotel s částí k.ú. Zábrdí u Osečné
26. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj zahájil v červenci 2017 provádění komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Kotel a část katastrálního území Zábrdí. Potřeba pozemkových úprav byla iniciována ze strany města, a to hlavně z důvodu opakovaných problémů při přívalových deštích, při kterých docházelo ke splachům zemědělské půdy do obytných částí Kotle a Zábrdí. V průběhu roku 2018 probíhaly přípravné práce na pozemkových úpravách a úvodní jednání s vlastníky pozemků v obvodu pozemkových úprav. Pozemkové úpravy se týkají zemědělské půdy mimo zastavěné území obce a jsou zaměřeny především na návrh vodohospodářských a protierozních opatření, která by měla chránit zastavěné části obce před přívalovými srážkami, zaplavování obydlí a před splachem z orné půdy. Dále je cílem pozemkových úprav zpřístupnění všech pozemků v obvodu pozemkových úprav a s tím související zlepšení podmínek k hospodaření na zemědělských pozemcích. Pozemkové úpravy by také měly zlepšit prostupnost krajiny. Možností pozemkových úprav je scelení roztříštěné držby pozemků, případné směny pozemků nebo úprava nevhodných tvarů pozemků. Zpracovatelem pozemkových úprav je společnost GROMA PLAN s.r.o. Plzeň. V současné době se zpracovává tzv. Plán společných zařízení, který je klíčovým dokumentem pozemkových úprav. V plánu je navržena sada opatření k zadržení vody v krajině, například jsou navrženy tůně, vodní nádrž, protierozní průleh a ochranná zatravnění. Všechna tato navržená opatření jsou znázorněna v návrhu hlavního výkresu společných zařízení.

Helena Bušová, předsedkyně sboru zástupců

Restaurování čtyř dveří kostela sv. Víta v Osečné dokončeno!
25. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná úspěšně dokončilo restaurování vytipovaných čtyř dveří kostela sv. Víta v Osečné. Ty byly ještě nedávno v neutěšeném stavu a byl nutný restaurátorský zá­sah.

Všechny čtyři dveře byly dne 16. srpna 2019 demontovány a odvezeny do restaurátorských ateliérů zhotovitele. Dne 26. října 2019 byly zrestaurované dveře namontovány. Dne 15. listopadu 2019 byly dokončeny a předány městu Osečná.


Průběh prací na dveřích kostela sv. Víta v Osečné:

Hlavní vchodové dvoukřídlé dveře

Po očištění od hrubých nečistot byly všechny části dveří sanovány. Po vyschnutí proběhla důkladná petrifikace. Po truhlářských opravách a překlížení konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vytmelení, následovalo odstranění povrchové úpravy včetně přemaleb. Doplněné části bylo potřeba po doklížení barevně sjednotit a byla nanesena kvalitní povrchová úprava. Veškeré části kování byly po dokonalém očištění opatřeny nátěry. Byl opraven hlavní a přídavný zámek. Doplněné kování je ve shodě s původním. Po převozu na místo následovala kompletace a retuše.


Boční vchodové dvoukřídlé dveře

Po demontáži dveří byly na stejné místo umístěny prozatímní, náhradní dveře. Po očištění od hrubých nečistot byly všechny části dveří sanovány. Po truhlářských opravách a překlížení konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vytmelení, následovalo odstranění povrchové úpravy včetně přemaleb. Doplněné části bylo potřeba po doklížení barevně sjednotit a byla nanesena kvalitní povrchová úprava. Veškeré části kování byly po dokonalém očištění opatřeny nátěry. Byl opraven hlavní a přídavný zámek. Doplněné kování je ve shodě s původním. Po převozu na místo následovala kompletace a retuše.


Boční vchodové jednokřídlé dveře

Po demontáži dveří byly na stejné místo umístěny prozatímní, náhradní dveře. Byly vyrobeny nové dveře z dubového masivu. Některé části kování byly implementovány ze starých dveří. Byl opraven historický zámek.


Vstupní jednokřídlé dveře do věže

Po demontáži dveří byly na stejné místo umístěny prozatímní, náhradní dveře. Po očištění od hrubých nečistot byly všechny části dveří sanovány. Po vyschnutí proběhla důkladná petrifikace. Po truhlářských opravách a překlížení konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vytmelení, následovalo odstranění povrchové úpravy včetně přemaleb. Poté byla nanesena kvalitní povrchová úprava. Veškeré části kování byly po dokonalém očištění opatřeny nátěry. Byl opraven zámek a propadlé kliky. Kování je ve shodě s původním. Po převozu na místo následovala kompletace a retuše.„Jsem moc rád, že se nám podařilo na poslední chvíli zrestaurovat všechny vstupní historické dveře našeho kostela. Chtěl bych tímto poděkovat Libereckému kraji, že nám nakonec s tímto projektem finančně pomohl. Do března 2020 bychom chtěli k bočním vchodovým dvoukřídlým dveřím ještě umístit historickou vývěsní tabuli pro potřeby kostela, abychom odstranili současný krucifixní nešvar – umisťování plakátů na dveře“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Povinná publicitaProjekt „Restaurování dveří kostela sv. Víta v Osečné“ podpořil Liberecký kraj.


Elektronické čipování a povinné očkování psů proti vzteklině
22. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Dne 22. listopadu 2019 proběhlo za radnicí ve Školní ulici v Osečné pod vedením veterinárního lékaře elektronické čipování a povinné očkování psů proti vzteklině.


Pozor, město Osečná upozorňuje, že k 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.


Naši hasiči dostali z projektu nové osobní ochranné prostředky PO
22. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Ilustrační foto Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 13. 4. do 22. 11. 2019 projekt „Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO". V rámci tohoto projektu byly pro naše hasiče zakoupeny čtyři páry zásahových rukavic a čtyři jednovrstvé zásahové obleky.


Povinná publicitaProjekt „Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků PO“ podpořil Liberecký kraj.


Vítání občánků města Osečná
16. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

V sobotu 16. listopadu 2019 proběhlo ve dvou blocích Vítání občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (12), kteří se narodili v městě Osečná od ledna do září 2019.

Fotostřípky z Vítání občánků pro Vás zaznamenal Ing. Jiří Hauzer.


Podzimní soutěž v požárnické všestrannosti v Osečné
14. listopadu 2019, autor: Jiří Hauzer

Plamínci V sobotu 2. listopadu 2019 čekal Plamínky nelehký úkol – zorganizovat a zároveň absolvovat podzimní soutěž v požárnické všestrannosti v Osečné. Jednalo se o podzimní kolo v rámci celorepublikové soutěže Hry Plamen pro obvod Český Dub, kterého se zúčastnilo na 150 dětí. Připravená trať s jednotlivými stanovišti dlouhá 2 km, pro starší 3 km, vedla od fotbalového hřiště na „Slukáč“, k Zábrdskému lesu, kolem sousoší Tří svatých a zpět k hřišti. Děti na trati musely prokázat znalosti z několika disciplín. Jednalo se mimo jiné o tyto disciplíny: znalost zdravovědy, orientace v mapě, znalosti z požární ochrany, vázání uzlů, topografie, střelba ze vzduchovky, lezení po laně atd.

V těžkém a hlavně promočeném terénu naše družstva mladších doběhla na 4. a 6. místě z celkového počtu 14. družstev a starší družstvo doběhlo na 9. místě z celkového počtu 12. družstev.

„Celé zázemí bylo v areálu ZŠ Osečná, za což moc děkujeme, jelikož nám počasí jako vždy vůbec nepřálo. Děkujeme Libereckému kraji za finanční podporu celé akce a společnosti DECATHLON za věnované ceny do soutěže“, uvedla velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková.


Povinná publicitaProjekt „Dětská soutěž – podzimní kolo ZPV Hry Plamen – obvod Český Dub“ podpořil Liberecký kraj.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.