česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Odstávka nádrže L2 na ČOV Osečná
1. června 2024, autor: Jiří Hauzer

Ve dnech 15. – 24. května 2024 proběhlo na ČOV Osečná čištění jedné (L2) ze dvou nádrží (L1, L2). Přípravná fáze byla zahájena odstavením nádrže L2 a veškerý provoz ČOV byl nouzově převeden do nádrže L1. Poté bylo provedeno zčerpání odsazené vody z dosazovací nádrže a nitrifikace přenosným čerpadlem do odtoku L1. Při špatné manipulaci by mohla hrozit destrukce nerezové vestavby dosazovací nádrže – vše ale proběhlo bez potíží a mohlo se přistoupit k vlastnímu čištění externí firmou ČÍMA ODPADY s.r.o. Bylo provedeno odčerpání a vyvezení kalů na ČOV do Stráže pod Ralskem. Následně byla očištěna veškerá technologie tlakovou vodou. Po kontrole zařízení v nádrži L2 se přistoupilo k zalití aretačních elementů vodou, vše bylo odzkoušeno technologem a následně doplněno vyčištěnou vodou. Po naplnění bylo provedeno zaočkování kalem z nádrže L1 a vše uvedeno do opětovného plného provozu.

Dagmar Veselá, ředitelka TS


Revitalizace parku u pomníku v Druzcově
31. května 2024, autor: hauzer

Revitalizace parku u pomníku v Druzcově Město Osečná připravuje záměr revitalizace parku u pomníku v Druzcově. Občany město informovalo o záměru na veřejném projednání v červnu 2023.

Od této doby byly provedeny následující kroky:

 • kompletní dendrologický průzkum, očíslování stromů a posouzení jejich zdravotního stavu a perspektivy,
 • závěrem průzkumu bylo určení stromů ke kácení a k zachování a ošetření – to bude provedeno vyvětvením na podchozí výšku, resp. na 4 – 5 m pro převislé větve – dojde k prosvětlení celého parku,
 • projednání závěru s vlastníkem vodního toku, Lesy ČR,
 • projednání s Magistrátem města Liberec,
 • získání povolení ke kácení dřevin dle průzkumu, v zimě 2024 vlastní kácení,
 • objednání a zpracování Studie u krajinné architektky, zpracování odhadu nákladů.

Studii nyní zveřejňujeme. Navrženy jsou prvky, které byly občany požadovány na veřejném projednání (mimo prvek venkovní tělocvičny). Dojde k realizaci mlatové cesty, zpřístupnění vodního toku, laviček – výhledy na Ještěd, bylinné kvetoucí louky, ošetření dřevin a výsadbě stromů a keřů.

Pomník nebude nijak upravován, ani měněn. Výhledově dojde k jeho opravě, na toto bude zpracován samostatný záměr.

V budoucnu dojde k propojení parku s kapličkou sv. Josefa, a to cestou na pozemku č. 778/2 k.ú. Druzcov – pozemek města.


Za komisi životního prostředí
Ing. Václav Köhler a Ing. Lukáš Lánský


Čarodějnice 2024
30. dubna 2024, autor: hauzer

Čarodějnice 2024 V úterý 30. dubna 2024 se konal u hasičské zbrojnice v Lázních Kundraticích tradiční sraz čarodějnic, strašidel, duchů, skřítků a dalších pohádkových bytostí. Velké množství dětí spolu s rodiči se tu setkalo s hodnými čarodějkami, které si s dětmi zatančily a naučily je zázračná zaklínadla. Čarodějky potom odvedly všechny účastníky do Lázní Kundratic, kde na parkovišti proběhla spousta zábavných her a soutěží. Po splnění různých zajímavých úkolů byli všichni soutěžící odměněni balíčkem se sladkostmi a hlavně vuřty, které si pak opekli na ohni poblíž vatry. Tu pak ve dvacet hodin za dozoru SDH Osečná zapálil pan starosta Jiří Hauzer za přihlížení mnoha diváků – sešlo se jich letos opravdu hodně a mnozí zde vydrželi u bohatě zásobených stánků až do pozdních nočních hodin.

Tuto tradiční akci pořádali členové SDH Osečná, SK Osečná ve spolupráci s Městem Osečná. Všichni pořadatelé si zaslouží poděkování za výborně zorganizovanou a zdařilou akci, ke které přispělo i krásné počasí.


Pálení „čarodějnických“ ohňů?
30. dubna 2024, autor: hauzer

Pálení „čarodějnických“ ohňů? Ne na místech se zvýšeným nebezpečím požárů. Ano, pokud dodržíte striktně stanovené podmínky.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vzhledem k dnešním očekávaným akcím pálení “čarodějnických“ ohňů tímto reaguje na výstrahu před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vydanou Českým hydrometeorolo­gickým ústavem.

S přihlédnutím k vydané výstraze ČHMÚ a k březnovému nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku a šíření požáru, je nutno, aby lidé striktně dodržovali níže uvedené.

Je zakázáno rozdělávat ohně v místech zvýšeného požárního nebezpečí. Místem zvýšeného požárního nebezpečí jsou:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. lesopark, park, zahrada a obdobný porost,
 3. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 4. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 5. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

V případě pálení čarodějnic záleží tedy na tom, na jakém místě má být tato činnost uskutečněna. Pokud platí výše uvedená výstraha, pálení nesmí proběhnout na souvislých rostlinných porostech, které umožňují další šíření požáru. Tedy tam, kde se v blízkém okolí místa pálení vyskytuje suchý travní porost, suché rostliny, klest, jehličí apod.

V případě, že bude pálení čarodějnic probíhat na místech bez zvýšeného nebezpečí požárů, například na zpevněných plochách, štěrkových plochách, pokud v okolí hranice pro pálení čarodějnic dojde k vytvoření prostoru, ve kterém bude znemožněno případné rozšíření požáru (např. vytvořením dostatečně široké proluky například obkopáním či oboráním prostoru kolem místa pálení), je možné pálení provést. Za dodržení uvedeného by se nejednalo o místo zvýšeného nebezpečí požáru a pálení čarodějnic by mohlo proběhnout.

Zároveň je však nezbytné přihlédnout i k případným dalším výstrahám vyhlášeným ČHMÚ, například výstrahy na silný vítr, který může riziko vzniku a šíření požáru značně zvýšit.

Občané se nemusí obávat, že by při vyhlášené výstraze nebylo možné opékání a grilování potravin na jejich zahradách za předpokladu, že striktně dodrží bezpečnostní podmínky. Tato činnost by měla být prováděna v zabezpečených ohraničených ohništích, aby se eliminovalo riziko vzniku a rozšíření požáru.

Zároveň HZS LBK upozorňuje, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají v plánu spalování hořlavých látek na volném prostranství, jsou dle § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně povinny tuto činnost nahlásit hasičskému záchrannému sboru kraje a dále k této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru (odstranit z okolí hořlavé materiály, vykonávat u místa pálení dohled, mít k dispozici adekvátní množství hasebních prostředků, vody apod.).

Fyzické osoby tuto povinnost ze zákona nemají. Přesto veřejnost žádáme, aby byla případná pálení nahlašována. Můžeme se tak vyhnout planým poplachům a výjezdům hasičských jednotek. Nahlášení pálení je možné online z: https://paleni.izscr.cz/, případně telefonicky na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Upozorňujeme, že za spalování „čarodějnických ohňů“ zodpovídají ti, kteří pálení provádějí. V případě, že by následně došlo k požáru, dle ustanovení zákona o požární ochraně se jedná o přestupek, za který může být dle téhož zákona uložena pokuta, a to jak fyzickým, podnikajícím fyzickým i právnickým osobám.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje


Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Osečná
12. dubna 2024, autor: Jiří Hauzer

V pátek 12. dubna 2024 se konal v ZŠ a MŠ Osečná zápis do 1.třídy. K zápisu se dostavilo celkem 22 dětí. Přijato bylo 16 dětí, 6 dětí požádalo o odklad povinné školní docházky. Třídní učitelkou budoucí 1. třídy bude paní učitelka Mgr. Lenka Stará.


Čápi přiletěli na komín bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka
11. dubna 2024, autor: Jiří Hauzer

Čápi 2024 Ve čtvrtek 11. dubna 2024 v 13.25 hodin přiletěl do Osečné párek čápů, který se usadil na komíně bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka. Čápi zde hnízdili již několikrát a podle jejich chování se zdá, že i letos by tu mohli vyvést mláďata.


Veselé Velikonoce
28. března 2024, autor: Jiří Hauzer

Veselé VelikonoceVeselé Velikonoce, bohatou pomlázku a příjemně strávený prodloužený víkend

Vám přeje

Městský úřad Osečná


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.