česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Vánoční projev
18. prosince 2020, autor: Jiří Hauzer

Starosta Vážení občané,

přiblížil se závěr roku a to je čas, kdy se již tradičně poohlížíme za uplynulým obdobím a bilancujeme, co se nám podařilo a na čem naopak musíme ještě zapracovat.

Letošní rok se nesl především v duchu celosvětové pandemie a opatření s tím související ovlivnila v mnohém naše životy. Myslím, že jsme situaci zatím ustáli. Občanům například pomáhala možnost nákupu obědů v naší vývařovně a jejich donáška do domu. Do budoucna bych si v obdobných situacích ještě dovedl představit, že kromě dobrovolníků bychom občanům, kteří by nemohli vyjít mimo bydliště, zajišťovali v nezbytné míře nákupy potravin a třeba donášku léků. Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s nákupy a pomáhali i jinak potřebným. Velký kus práce odvedl náš obvodní lékař MUDr. Matěj Tvrzník, který dle mého názoru vzniklou situaci bravurně zvládl. Za to mu je třeba poděkovat. V některých zdravotních obvodech tomu tak nebylo. Jak jistě víte, pan MUDr. Matěj Tvrzník u nás již skončil a nahradil ho MUDr. Pavel Kočí.

Když zhodnotím letošní stavební akce, tak musím konstatovat, že jsme dokončili všechny stavební práce v ulici Českodubská (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, kabeláže NN a CETIN, výstavba chodníků a celková oprava krajské silnice). V současné době připravujeme podklady pro kolaudaci zmiňovaného díla. Zdejší sportovní klub se pustil po několika letech příprav do rekonstrukce sportovního areálu. Tyto práce se také chýlí ke zdárnému dokončení. Ve škole byla vybudována nová výuková školní kuchyňka, která určitě zpestří výuku našich dětí.

Vzhledem k výsledku voleb a celkové situaci v souvislosti s úpravou daní musíme v příštím roce počítat se snížením celkových příjmů o 8 %, což bude činit zhruba 1,5 milionu korun. To bude určitě znát na snížení aktivit v rámci stavebních úprav města. Přesto budeme pokračovat ve výstavbě splaškové kanalizace v ulici Truhlářská, dále budeme realizovat výstavbu dětského dopravního hřiště u ZŠ a MŠ Osečná, chceme také pokračovat na dokončení oprav sportovního areálu. Velkou stavební akcí příštího roku bude výměna střešní krytiny na kostele sv. Víta v Osečné. A konečně bychom rádi celkově opravili komunikaci v ulici Selská a U Potoka. Na tyto akce však ještě nemáme zajištěny finanční prostředky. V případě dotačních možností budeme řešit i další aktivity, jako je revitalizace parkoviště „U Partyzána“ či úpravu prostranství u Dřevěnky a další rekonstrukce veřejného osvětlení.

Každoročně zakončujeme rok na zdejší radnici akcí “Den otevřených dveří“. Tuto akci jsme nuceni v letošním roce vynechat, a tak letošní prezentaci si bude možno prohlédnout od 24. prosince 2020 pouze na webových stránkách města. Chtěl bych za ni panu kronikáři Mgr. Miroslavu Látovi rovněž moc poděkovat.

Milí spoluobčané, do nového roku bych všem chtěl popřát především pevné zdraví, radost z toho, že můžeme být solidární vůči ostatním a dobrý pocit ze znovuobjevení životních hodnot, které v moderní materialistické době už poněkud ztrácely na významu.

Jiří Hauzer, starosta města


Městský úřad Osečná - uzavření úřadu během vánočních svátků
18. prosince 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmInformuji Vás, že v době od 21. prosince 2020 do 1. ledna 2021 bude Městský úřad uzavřen. Nezbytné záležitosti je možné vyřešit ve středu 30. prosince 2020 od 12.00 do 15.00 hodin.

Děkujeme za pochopení

Jiří Hauzer, starosta


Oznámení ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná
16. prosince 2020, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmInformuji Vás, že 23. 12. a 31. 12. 2020 bude ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná uzavřena. Zástup pro nutné případy bude vykonávat MUDr. Bohuslav Klimša ve Stráži pod Ralskem.

Děkuji za pochopení

MUDr. Pavel Kočí


ZŠ a MŠ Osečná - tradiční sběr
10. prosince 2020, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2020 Ve čtvrtek 10. prosince 2020 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční sběr starého papíru, kaštanů, žaludů, pomerančové kůry a léčivých rostlin.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


Zastupitelstvo města Osečná schválilo Plán společných zařízení
7. prosince 2020, autor: Jiří Hauzer

Plán společných zařízení je součástí Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotel a části katastrálního území Zábrdí u Osečné, na kterých byly zahájeny práce v roce 2018. Zahájeny byly provedením zjišťování průběhu hranic pozemků na stanoveném obvodu pozemkových úprav. Následovalo projednání soupisu nároků pro jednotlivé vlastníky, dále byly vypracovány elaboráty nesouladů druhů pozemků v obvodu pozemkových úprav. V roce 2019 byly zahájeny projektové práce na návrhu Plánu společných zařízení (cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření a opatření ke zlepšení životního prostředí). Návrh Plánu společných zařízení byl vypracován ve spolupráci s pozemkovým úřadem, městem a se sborem zástupců. Poté byl návrh Plánu společných zařízení předložen dotčeným orgánům státní správy a institucím vyskytujícím se v území a následně byl posouzen v Regionální dokumentační komisí. Dne 23. 11. 2020 byl Plán společných zařízení předložen k projednání zastupitelstvu města Osečná, které ho usnesením č. 142/2020 odsouhlasilo.

Při zpracování Plánu společných zařízení byl zohledněn současný stav v území a již existující prvky společných zařízení (stávající cestní síť, odvodnění, prvky ÚSES, aj.). V rámci tohoto plánu jsou navrhované rekonstrukce, obnovy a novostavby polních cest. Pro ochranu erozně poškozených a ohrožených pozemků jsou navržena organizační opatření, agrotechnická opatření a technická a biotechnická opatření. Základem těchto opatření je úprava tvaru pozemků, návrhy změn druhů pozemků a protierozní rozmisťování plodin. Na blocích pozemků s vysokým erozním ohrožením byl navržen záchytný protierozní průleh PR1. Ten je situován tak, aby v místě svého založení protínal všechny odtokové linie a kopíroval směr vrstevnic. Jako další opatření k ochraně před povodněmi a zároveň zachycování vody v krajině byly navrženy: malá vodní nádrž MVN 1, tůně T1 a T2 a přehrážky OH1 a OH2.

Helena Bušová, místostarostka města


SDH Osečná - Celoroční činnost mladých hasičů
7. prosince 2020, autor: Jiří Hauzer

Sbor dobrovolných hasičů Osečná získal v roce 2020 dotaci z fondu Libereckého kraje na celoroční činnost mladých hasičů.

Cíl projektu byl naplněn, neb se z dotace podařilo uskutečnit výlet do Sloupu v Čechách, dokoupily se karimatky potřebné pro trénink střelby ze vzduchovky a uhradily se náklady spojené s celoročním provozem oddílu mladých hasičů.


Povinná publicitaProjekt „Celoroční činnost mladých hasičů“ podpořil Liberecký kraj.


Vánoční strom na Svatovítském náměstí v Osečné rozsvícen
29. listopadu 2020, autor: Jiří Hauzer

Každoročně řešíme, tak jako v každé obci či městě, výběr vánočního stromu na naše náměstí v Osečné. Letos byla situace o hodně snazší, neb nám nabídl jeden ze svých stříbrných smrků před svým domem pan Oldřich Samohel z Druzcova. Strom jsme si prohlédli a hned souhlasili s jeho umístěním na náměstí v Osečné v tomto vánočním čase. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat panu Samohelovi za dar, který určitě potěšil nejen děti, ale všechny naše spoluobčany.

Většina z nás se každoročně těší a zúčastňuje jeho slavnostního rozsvícení v první adventní neděli. Myslím, že v loňském roce se tato akce vydařila a proto jsme zvažovali možnost, jak za současných podmínek strom rozsvítit. Ponechali jsme v tento podvečer rozeznění vánoční živé hudby bez zakázaného zpěvu a všichni, kteří šli procházkou náhodou okolo mohli ocenit tuto vánoční atmosféru.

Jiří Hauzer, starosta města


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2020, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.