česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Slavnostní přivítání prvňáčků
1. září 2021, autor: Jiří Hauzer

Prvňáčci 2021 Ve středu 1. září 2021 začal nový školní rok. Slavnostní přivítání žáků 1. třídy proběhlo letos netradičně na novém dětském dopravním hřišti, kde prvňáčky a jejich rodiče přivítal ředitel školy pan Mgr. Tomáš Johanovský spolu s jejich třídní učitelkou paní Mgr. Johanou Johanovskou. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem. Slavnostní křest si letos užilo 20 prvňáčků.


V Druzcově se opět likvidovala netykavka žláznatá
28. srpna 2021, autor: hauzer

V Druzcově se opět likvidovala netykavka žláznatá V sobotu 28. srpna 2021 uspořádal v Druzcově Spolek přátel Donalda Entericha Osečná již druhou brigádu na likvidaci nebezpečné rostliny – netykavky žlaznaté. Členové spolku pracovali tentokrát v horní části Druzcova a podařilo se jim vyčistit rozsáhlé území kolem potoka až na konec obce. Celá tato záslužná akce proběhla po domluvě s Městským úřadem Osečná.

Tato krásná jednoletá medonosná 1 až 2,5 metru vysoká bylina byla do Evropy dovezena jako okrasná rostlina z lesů na úpatí Západního Himálaje. V první polovině 19. století jako obdivovaná kráska zdobila botanické a zámecké zahrady. V současnosti se coby agresivní vetřelec ocitla na seznamu 100 nejnebezpeč­nějších invazních druhů. Zatímco včelaři si ji pochvalují – je totiž velkým magnetem pro včely, které dávají přednost místům s největší pylovou hostinou – zahrádkáři si zoufají, proč jiné rostliny nenašly svého opylovače.

Ve volné přírodě, obzvláště ve vlhkých nivách a kolem vodních toků, na mýtinách a pasekách se netýkavka žláznatá šíří nebývale rychle a vytlačuje původní rostlinné druhy. Za jeden rok se dokáže posunout až o desítky kilometrů. Jako ostatní netýkavky se rozmnožuje pomocí tobolek, které při dotyku praskají a vystřelují semena až na několik metrů daleko.

Platný občanský průkaz - volby
23. srpna 2021, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanům Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech (z. 269/2021 Sb.), dle kterého již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro uplatnění volebního práva. Ten bylo možné podle starého zákona vyhotovit přímo i ve dnech konání voleb. Proto doporučujeme všem voličům, aby si včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu.

O vydání nového občanského průkazu je nutné požádat nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb, aby bylo možné tento doklad včas vyzvednout.

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR těmito doklady:

  1. buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem
  2. nebo platným občanským průkazem.

Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.

Eva Bártová

Rekonstrukce vodovodu v Osečné, Truhlářské ulici
20. srpna 2021, autor: Jiří Hauzer

Rekonstrukce vodovodu v Osečné, Truhlářské ulici V Osečné, Truhlářské ulici vyměňuje Severočeská vodárenská společnost (SVS) dožilý silně inkrustovaný poruchový vodovod. Stavba je koordinována s naší investiční akcí, kde v uvedené lokalitě budujeme novou splaškovou kanalizaci.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady z litiny DN 60 a DN 80, které byly uvedeny do provozu v roce 1932. Potrubí jsou zastaralá, silně inkrustovaná, s narůstajícím počtem poruch. Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s výstavbou nové splaškové kanalizace města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 418 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu v ulici Dolní selské a Truhlářské. Součástí rekonstrukce bude přepojení vodovodních přípojek. Bude provedena rekonstrukce starého litinového vodovodu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 90 mm v délce 117,5 metrů a PEHD DN/OD 63 mm v celkové délce 300,5 m. V trase bude přepojeno 10 ks vodovodních přípojek PEHD DN/OD 32 v celkové délce 13,5 m. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. Rekonstruované vodovody budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. července 2021. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (33. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Severočeská vodárenská společnost

Začíná celková oprava místní komunikace v ul. K Pramenům
16. srpna 2021, autor: Jiří Hauzer

Oprava místní komunikace č. 7c Od 17. července 2021 bude zahájena celková oprava místní komunikace v ulici K Pramenům. Tato oprava naváže na již zrealizované projekty města z roku 2019, tj. na výstavbu splaškové kanalizace a celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení.

V rámci akce bude opravena komunikace v délce 230 m a šířce v rozmezí 2,7 až 4,0 m. Komunikace bude provedena s novým živičným krytem na celkové ploše 806 m2 a oboustrannými dlážděnými krajnicemi. Stavba bude probíhat od č.p. 109 (Loudovi) po č.p. 26 (Schovancovi).

Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace! Příjezd k jednotlivým objektům bude řešen operativně, dle postupu stavebních prací.

Zhotovitel stavby je firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s r.o. Veškerá omezení budou na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže, a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby. V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědnou osobu: Petr Kováč – stavbyvedoucí, tel.: 602 315 700, e-mail: kovac@1jhs.cz


Povinná publicitaProjekt „Oprava místní komunikace č. 7c, Osečná – ul. K Pramenům“
podpořil Liberecký kraj.


Město Osečná dokončilo dětské dopravní hřiště
23. července 2021, autor: hauzer

Prostranství mezi budovou základní školy a budovou mateřské školy bylo využíváno jako zahrada MŠ s provizorním dopravním hřištěm. Prostor tvořil rozpadající se asfaltový povrch, na kterém byly nakresleny silnice a travnatá plocha, na které byly umístěny herní prvky.

V rámci projektu města „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná", došlo k celkové revitalizaci tohoto prostranství a k vytvoření funkčního dopravního hřiště s herními prvky. To bude sloužit v dopoledních/čás­tečně v odpoledních hodinách pro volnočasové i výukové aktivity školních a předškolních dětí, odpoledne pak jako odpočinková zóna pro veřejnost. Ekologickým přínosem projektu bylo vybudování nového systému zavlažování zeleně s využitím dešťových vod.

Od pondělí 26. července 2021 bude dětské dopravní hřiště otevřeno pro veřejnost v rámci zkušebního provozu. Je však nezbytně nutné dodržovat provozní řád hřiště!

Slavnostní otevření dětského dopravního hřiště proběhne dne 3. září 2021 od 15.00 hodin.


Povinná publicita Projekt „Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navštívila Osečnou
20. července 2021, autor: hauzer

Dne 20. července 2021 navštívila Osečnou v odpoledních hodinách na pozvání starosty Jiřího Hauzera ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Seznámili jsme jí s naším sociálním programem pro všechny věkové kategorie našich občanů a našimi ambicemi vytvořit zázemí pro občany, takzvaný Dům sociálních služeb“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Paní ministryně se dále zajímala o zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací, o spokojenost s pracovníky Úřadu práce a v diskusi se dotazovala v čem vidíme problémy a jak situaci zlepšit. Padla zde otázka na tvorbu takzvaných sociálních podniků, které bohužel nebyly uzákoněny a do konce volebního období se záměr nestihne uskutečnit. Taková forma pomoci státu by byla velikým přínosem pro naše město, protože by to umožnilo zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů na jedné straně, kteří jinak nejsou zaměstnatelní, a na druhé straně by město mělo zajištěno dlouhodobě potřebný počet pracovníků. Na paní ministryni padalo ještě mnoho dotazů našich občanů, na které pohotově odpovídala, a po prohlídce zázemí našich pracovníků a podpisu do kroniky města se rozloučila a návštěvu ukončila.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2021, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.