česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka - Kundratická lávka a Svatovítská pouť 2024
12. června 2024, autor: Jiří Hauzer

Logo

Město Osečná ve spolupráci s a. s. Lázně Kundratice, SDH Osečná a SK Osečná, z.s. pořádá 14. 6. – 16. 6. 2024 XXV. ročník Kundratické lávky a Svatovítské poutě.

PROGRAM:

Pátek 14. 6. 2024

 • 20.00 Vystoupení kapely ČENDA BAND

Sobota 15. 6. 2024

 • 09.00 – 20.00 Pouťové atrakce
 • 09.00 – 13.00 Soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty města Osečná"
 • 13.00 – 15.00 Vystoupení mažoretek Novovesky, Honza Popleta, Překvapení v pěně – klouzačka
 • 15.00 – 19.00 LÁVKA – Přejezd plovoucí lávky na kole a dvojice na starém trakaři, Smíšená štafeta - jak převrátit "Pytlase" a hurá do pytle
 • 19.00  PŘEHMAT
 • 20.30  ALIBI ROCK
 • 22.30  DE BILL HEADS
 • Ohňostroj

Neděle 16. 6. 2024

 • 14.00 Svatovítský promenádní koncert, vystoupí Českolipská muzika


Informační centrum "U Draka" Osečná otevřeno!
11. června 2024, autor: hauzer

Logo

E-mail:
infocentrum@osecna.cz
Web:
Informační centrum „U Draka“ Osečná

Infocentrum poskytuje tyto služby: internet, tisk z PC
Infocentrum nabízí: turistické mapy a průvodce, cyklomapy, pohledy, turistické známky, turistické vizitky, sběratelské karty, odznaky na hole…


Provozní doba
den otevřeno (od — do)
Pondělí Zavřeno
Úterý 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Středa 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Čtvrtek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Pátek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Sobota 09.00 — 14.00
Neděle Zavřeno

Klubík pro rodiče s dětmi přestěhován
11. června 2024, autor: Jiří Hauzer

Klubík pro rodiče s dětmi přestěhován Už více jak rok se schází maminky s kojenci a batolátky každé pondělí na pravidelném cvičení v tělocvičně a také každé úterý od 9.00 hodin ve školící/multi­funkční místnosti ve sportovních kabinách. Vytvořilo se zde společné zázemí s hernou pro děti, kde si mohou všichni společně hrát, tancovat, zpívat, dokonce i malovat a jinak kreativně tvořit.

Od června se tento „klubík“ nachází v novém víceúčelovém sociálním centru, který pro děti a jejich rodiče nabízí větší a příjemný prostor pro trávení volného času a umožňuje tak propojit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v našem městě.

Maminky a tatínkové, přijďte se svými dětmi mezi nás!

 • Cvičení v tělocvičně ZŠ každé pondělí od 8.45 hodin
 • Klubík ve víceúčelovém sociálním centru každé úterý od 9.00 hodin

Jana Pavlů a Lenka Pokorná

Město Osečná nabízí prodej palivového dříví
10. června 2024, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná nabízí prodej palivového dříví formou samovýroby. Předmětem prodeje jsou označené stromy na stojato v lesním porostu, které si zájemce sám po uzavření smlouvy natěží a odveze.
Bližší informace: Jan Blažek, DiS, odborný lesní hospodář, tel.: 724 523 067.

Ceník samovýroby = minimální cena palivové dříví (včetně DPH) za prostorový metr
věk porostů 0 - 20 let 21 - 40 let 41 - 60 let 61 - 80 let 81+ let
jehličnaté + listnaté měkké 50 Kč 100 Kč 160 Kč 280 Kč 350 Kč
listnaté tvrdé + bříza 50 Kč 100 Kč 260 Kč 380 Kč 450 Kč

Dále město Osečná nabízí ke koupi palivové dříví ve 4 m délkách, které je zájemci dopraveno a složeno hydraulickou rukou na smluvené místo (Osečná a okolí). Cena za měkké palivové dříví je 950 Kč/prm (prostorový metr) bez DPH (21%) a za tvrdé palivové dříví 1300 Kč/prm bez DPH (21%). Cena je uvedena včetně dopravy!
Bližší informace: František Buša, tel. 731 562 083.


Revitalizace parku u pomníku v Druzcově
31. května 2024, autor: hauzer

Revitalizace parku u pomníku v Druzcově Město Osečná připravuje záměr revitalizace parku u pomníku v Druzcově. Občany město informovalo o záměru na veřejném projednání v červnu 2023.

Od této doby byly provedeny následující kroky:

 • kompletní dendrologický průzkum, očíslování stromů a posouzení jejich zdravotního stavu a perspektivy,
 • závěrem průzkumu bylo určení stromů ke kácení a k zachování a ošetření – to bude provedeno vyvětvením na podchozí výšku, resp. na 4 – 5 m pro převislé větve – dojde k prosvětlení celého parku,
 • projednání závěru s vlastníkem vodního toku, Lesy ČR,
 • projednání s Magistrátem města Liberec,
 • získání povolení ke kácení dřevin dle průzkumu, v zimě 2024 vlastní kácení,
 • objednání a zpracování Studie u krajinné architektky, zpracování odhadu nákladů.

Studii nyní zveřejňujeme. Navrženy jsou prvky, které byly občany požadovány na veřejném projednání (mimo prvek venkovní tělocvičny). Dojde k realizaci mlatové cesty, zpřístupnění vodního toku, laviček – výhledy na Ještěd, bylinné kvetoucí louky, ošetření dřevin a výsadbě stromů a keřů.

Pomník nebude nijak upravován, ani měněn. Výhledově dojde k jeho opravě, na toto bude zpracován samostatný záměr.

V budoucnu dojde k propojení parku s kapličkou sv. Josefa, a to cestou na pozemku č. 778/2 k.ú. Druzcov – pozemek města.


Za komisi životního prostředí
Ing. Václav Köhler a Ing. Lukáš Lánský


Čarodějnice 2024
30. dubna 2024, autor: hauzer

Čarodějnice 2024 V úterý 30. dubna 2024 se konal u hasičské zbrojnice v Lázních Kundraticích tradiční sraz čarodějnic, strašidel, duchů, skřítků a dalších pohádkových bytostí. Velké množství dětí spolu s rodiči se tu setkalo s hodnými čarodějkami, které si s dětmi zatančily a naučily je zázračná zaklínadla. Čarodějky potom odvedly všechny účastníky do Lázní Kundratic, kde na parkovišti proběhla spousta zábavných her a soutěží. Po splnění různých zajímavých úkolů byli všichni soutěžící odměněni balíčkem se sladkostmi a hlavně vuřty, které si pak opekli na ohni poblíž vatry. Tu pak ve dvacet hodin za dozoru SDH Osečná zapálil pan starosta Jiří Hauzer za přihlížení mnoha diváků – sešlo se jich letos opravdu hodně a mnozí zde vydrželi u bohatě zásobených stánků až do pozdních nočních hodin.

Tuto tradiční akci pořádali členové SDH Osečná, SK Osečná ve spolupráci s Městem Osečná. Všichni pořadatelé si zaslouží poděkování za výborně zorganizovanou a zdařilou akci, ke které přispělo i krásné počasí.


Pálení „čarodějnických“ ohňů?
30. dubna 2024, autor: hauzer

Pálení „čarodějnických“ ohňů? Ne na místech se zvýšeným nebezpečím požárů. Ano, pokud dodržíte striktně stanovené podmínky.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vzhledem k dnešním očekávaným akcím pálení “čarodějnických“ ohňů tímto reaguje na výstrahu před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vydanou Českým hydrometeorolo­gickým ústavem.

S přihlédnutím k vydané výstraze ČHMÚ a k březnovému nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku a šíření požáru, je nutno, aby lidé striktně dodržovali níže uvedené.

Je zakázáno rozdělávat ohně v místech zvýšeného požárního nebezpečí. Místem zvýšeného požárního nebezpečí jsou:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. lesopark, park, zahrada a obdobný porost,
 3. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 4. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 5. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

V případě pálení čarodějnic záleží tedy na tom, na jakém místě má být tato činnost uskutečněna. Pokud platí výše uvedená výstraha, pálení nesmí proběhnout na souvislých rostlinných porostech, které umožňují další šíření požáru. Tedy tam, kde se v blízkém okolí místa pálení vyskytuje suchý travní porost, suché rostliny, klest, jehličí apod.

V případě, že bude pálení čarodějnic probíhat na místech bez zvýšeného nebezpečí požárů, například na zpevněných plochách, štěrkových plochách, pokud v okolí hranice pro pálení čarodějnic dojde k vytvoření prostoru, ve kterém bude znemožněno případné rozšíření požáru (např. vytvořením dostatečně široké proluky například obkopáním či oboráním prostoru kolem místa pálení), je možné pálení provést. Za dodržení uvedeného by se nejednalo o místo zvýšeného nebezpečí požáru a pálení čarodějnic by mohlo proběhnout.

Zároveň je však nezbytné přihlédnout i k případným dalším výstrahám vyhlášeným ČHMÚ, například výstrahy na silný vítr, který může riziko vzniku a šíření požáru značně zvýšit.

Občané se nemusí obávat, že by při vyhlášené výstraze nebylo možné opékání a grilování potravin na jejich zahradách za předpokladu, že striktně dodrží bezpečnostní podmínky. Tato činnost by měla být prováděna v zabezpečených ohraničených ohništích, aby se eliminovalo riziko vzniku a rozšíření požáru.

Zároveň HZS LBK upozorňuje, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají v plánu spalování hořlavých látek na volném prostranství, jsou dle § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně povinny tuto činnost nahlásit hasičskému záchrannému sboru kraje a dále k této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru (odstranit z okolí hořlavé materiály, vykonávat u místa pálení dohled, mít k dispozici adekvátní množství hasebních prostředků, vody apod.).

Fyzické osoby tuto povinnost ze zákona nemají. Přesto veřejnost žádáme, aby byla případná pálení nahlašována. Můžeme se tak vyhnout planým poplachům a výjezdům hasičských jednotek. Nahlášení pálení je možné online z: https://paleni.izscr.cz/, případně telefonicky na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Upozorňujeme, že za spalování „čarodějnických ohňů“ zodpovídají ti, kteří pálení provádějí. V případě, že by následně došlo k požáru, dle ustanovení zákona o požární ochraně se jedná o přestupek, za který může být dle téhož zákona uložena pokuta, a to jak fyzickým, podnikajícím fyzickým i právnickým osobám.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.