česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Areál příměstského parku Mannův les

Areál příměstského parku Mannův les byl zpřístupněn veřejnosti v červnu 2012, dokončen byl v rámci druhé etapy v květnu 2017. Areál je přístupný jak z Osečné, tak i z areálu Lázní Kundratic. Areál je tvořen hlavně lesními pozemky a plochami další vzrostlé nelesní zeleně a je charakteristický výskytem ohrožených druhů rostlin. Pro pohodlí návštěvníků tohoto areálu byl položen v několika větvích haťový chodník a to v délce 1218 m. Hatě jsou položeny jak v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další. V oddychovém centru byl umístěn Mannův odpočinkový altán s pověstí o Mannově lese, bylo vybudováno vyhlídkové místo mlynáře Entericha na město Osečná a byly v areálu instalovány informační tabule s informacemi o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech.

Řada místních obyvatel a návštěvníků příměstského areálu si pokládá otázku, proč se vlastně jmenuje les Mannův – tady je možné vysvětlení: Pověst o Mannově lese


V areálu příměstského parku Mannův les je:

 • přísný zákaz vstupu a jízdy mimo značené trasy
 • přísný zákaz sběru přírodnin
 • zákaz vjezdu všech motorových vozidel
 • zákaz jízdy na kole a na koni
 • zákaz volného pobíhání psů
 • zákaz kouření
 • zákaz odhazování odpadků
 • zákaz rozdělávání ohňů
 • Pozor, celý areál je monitorován fotopastmi !
 • Pozor, za mokra haťový chodník klouže !
 • Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí !


Mannův les - orientační schéma areálu


Areál příměstského parku „Mannův les“ je tvořen hlavně lesními pozemky a plochami další vzrostlé nelesní zeleně. Vymezené okruhy jsou pro pohodlí návštěvníků tvořeny haťovými chodníky, kdy vstup mimo tyto trasy je přísně zakázán – důvodem jsou zájmy ochrany přírody:

 • lokalita je tzv. „Významným krajinným prvkem“ dle zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny,
 • lokalita je v územním systému ekologické stability začleněna jako „biocentrum“ místního biogeografického významu „Podvrší“,
 • lokalita je charakteristická výskytem ohrožených druhů rostlin.

Centrum lokality Manův les je tvořeno komplexem přechodových rašelinišť, víceméně souvisle zarostlých lesem typu rašelinné březiny až mokřadní olšiny, s přechodem do potočního luhu, kde je charakteristický bohatý výskyt chráněných druhů rostlin: vachta trojlistá, prstnatec májový, tuřice (ostřice) Davallova, kozlík dvoudomý, lýkovec jedovatý a další. V centru lokality dochází vlivem dlouhodobého působení vysoké hladiny spodní vody k vylučování březových souší, prosvětlené partie expandují krušinou olšovou, vrbou jívou a ostružiníky, které omezují výskyt charakteristických a nejcennějších druhů bylinného patra.

Okrajové, relativně sušší partie Mannova lesa jsou tvořeny lesem většinou nepůvodní dřevinné skladby s dominantním smrkem ztepilým, skupinovitě s borovicí lesní a s jednotlivou příměsí ostatních dřevin – modřín opadavý, topol osika, břízy, jasan ztepilý, jeřáb obecný, ojediněle je zde vtroušen stanovištně původní dub a buk. V těchto strukturách se v bylinném patru nejhojněji nachází metlička křivolaká, třtina křovištní, sedmikvítek evropský, šťavel kyselý, pstroček dvoulistý, škarda bahenní, přeslička bahenní a violka bahenní.

Projekt „Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná.

Povinná publicita

Copyright © 2000-2024, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.